IN 2030 ZULLEN DE NEDERLANDERS IN EIGEN LAND IN DE MINDERHEID ZIJN

De drie grootste steden.

ALLOCHTONRuim helft inwoners Rotterdam allochtoon

ROTTERDAM – Rond het jaar 2015 telt Rotterdam evenveel allochtone als autochtone inwoners. Na Amsterdam bereikt Rotterdam als tweede stad in Nederland dit omslagpunt. In 2030 kan het aandeel allochtonen er gestegen zijn tot 60 procent.

Die verwachtingen blijken uit de Bevolkingsprognose Rotterdam 2013-2030 van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek, in opdracht van het gemeentebestuur. Begin 2012 was 52 procent van de Rotterdammers autochtoon: beide ouders waren in Nederland geboren.

‘Buitenlandse migratie blijft een belangrijke motor voor de Rotterdamse bevolkingsgroei, maar minder belangrijk dan in de afgelopen jaren’, concludeert de studie. Na het jaar 2020 zullen zich jaarlijks per saldo zo’n 4.000 personen vanuit het buitenland in Rotterdam vestigen.

Het aantal inwoners van de stad is de laatste jaren harder gestegen dan eerder werd verwacht. Tussen 2009 en 2012 kreeg Rotterdam er jaarlijks gemiddeld tienduizend inwoners bij. Exclusief de fusie met de gemeente Rozenburg (voorjaar 2010) was de jaarlijkse groei 5.600 inwoners. Op 1 januari 2012 telde Rotterdam 616.456 inwoners. In 2020 zijn dat er volgens de prognose 640.000.

Meer dan helft inwoners Amsterdam is allochtoon

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek daalde het aantal Nederlanders, nadat in voorgaande jaren het aandeel al van 59 naar 50 procent zakte, het percentage Nederlanders in Amsterdam dit jaar naar 49,7 procent.

Van de 779.808 hoofdstedelijke bewoners zijn er slechts 387.888 van Nederlandse afkomst. 391.920 zijn allochtoon. Cijfers die eerder dit jaar nog werden tegengesproken door GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest. Hij liet toen weten dat Amsterdam steeds ‘witter’ werd. Het CBS laat op basis van de nieuwste cijfers zien dat die bewering niet klopt.

Ook meerderheid Den Haag “allochtoon”
Ruim de helft van de Haagse bevolking valt onder de CBS-definitie allochtoon, een grens die eerder dit jaar is doorbroken. Ook in Amsterdam heeft ruim de helft van de bevolking een van oorsprong niet-Nederlandse afkomst. In Rotterdam lag het percentage vorig jaar nog nipt onder de 50%, mede als gevolg van de “inlijving” per 2011 van de overwegend “blanke” gemeente Rozenburg.

Van de drie grote steden kent Rotterdam het grootste percentage zogenaamd niet-westerse allochtonen, terwijl Amsterdam het grootste percentage westerse allochtonen kent.

Amsterdam kent qua absolute aantallen de grootste Surinaamse en Marokkaanse gemeenschap van Nederland, Rotterdam de grootste Turkse, Antilliaanse en Kaapverdiaanse gemeenschap, en Den Haag de grootste Hindostaans-Surinaamse gemeenschap. Ook de karakters van de steden verschillen. Zo is de samenleving in Amsterdam wat meer gesegregeerd dan die in Rotterdam, waar de stad een wat gemixter karakter heeft.

De steeds snellere veranderingen in de bevolkingssamenstelling in Nederland zullen vroeg of laat een ontwikkeling tot gevolg hebben die enigszins vergelijkbaar is met die in de Verenigde Staten, waar de oorspronkelijke bevolking (de indianen) in de minderheid zijn.

Als  je de werkloosheid-statistieken ziet van de allochtone bevolking nu, dan zal Nederland in  2030 waarschijnlijk  tot één van de armste landen ter wereld behoren!

Werkloosheid 15-64 jarigen naar herkomstgroepering, 2000-2001
WERKELOOS