Stop de islamisering en stem dadelijk PVV, de enige partij die NEE zegt tegen de islam in Nederland!

Geplaatst op 23 juni 2021 door E.J. Bron

(Door: “Balkanske priče”

Het is nog slechts een kwestie van tijd dat West-Europa islamitisch wordt. Migranten met een moslimcultuur zijn hard op weg om in West-Europa een tegen-maatschappij te vormen. Het doel is de samenleving te islamiseren en stapje voor stapje de shariawet in te voeren. De hidjra-migratie is een bewuste jihad-doctrine, en daarmee een bewuste buitenlandse inmenging in delen van de wereld die nog niet geïslamiseerd zijn. De Europese binnensteden  lijken nu op Noord-Afrika en het Midden-Oosten, waar de islamitische sharia heerst. We leven in het vervolg van de 68’ers revolutie. Alles kon kapot, alles moest kapot, alles gaat dan ook kapot en werd het ontbreken van eigenwaarde afgekocht met massa-immigratie en islamisering. Deze linkse zombies(opgegroeid zonder moraal en zonder eigen identiteit zijn het grootste gevaar voor onze maatschappij) bleven ook de politiek correcte partijen trouw en zijn verantwoordelijk voor de puinhopen van acht jaar Paars, acht jaar Balkenende en ook de laatste tien jaar van Rutte, een kwart eeuw aan sloopkogelbeleid…

De PVV partij al veertien jaar waarschuwt voor open grenzen,voor islamisering van Nederland, voor de islam,die gelijkstaat aan onvrijheid, aan intolerantie, aan haat en terreur:‘Ik waarschuwde met overtuiging voor de gevolgen van de open grenzen, voor de immigratie.Al die jaren is er niets tot nauwelijks iets gedaan om die islamisering te stoppen. Er is geen moskee gesloten. Er is geen imam uitgezet. Er is geen buitenlandse financiering gestopt. Er is geen grens gesloten. Helemaal niets is er gebeurd. Integendeel, de islamisering is alleen maar verder gefaciliteerd. De financiering van moskeeën uit Saudi-Arabië en de Golfstaten is zelfs jarenlang onder de pet gehouden, onder het tapijt geschoven. Wie in Nederland heeft ooit gevraagd om zo veel islam in dit land? Rutte heeft de afgelopen vijf jaar zo’n 400.000 niet-westerse allochtonen het land binnengelaten, vaak lieden met antiwesterse sentimenten.Dat is een stad zo groot als Utrecht, vol met alleen maar niet-westerse allochtonen.Wie heeft ooit gevraagd om meer dan 1 miljoen moslims, om bijna 500 moskeeën, om halal slachten, om ontelbare hoofddoekjes in onze straten en winkels, om islamterreur, om Marokkaanse straatterreur, om tienduizenden asielzoekers per jaar, om miljarden uitgaven aan buitenlanders, om open grenzen? Wie? Wie heeft daar in Nederland ooit om gevraagd?Femke Halsema vond  dat we de islamisering moesten toestaan. Daar diende ze zelfs een motie voor in,’zegt PVV-fractieleider Geert Wilders….

Wilders heeft de PVV opgericht om te strijden voor vrij, welvarend en onafhankelijk
Nederland.Maar,deze partij is meteen voor ‘fascistische partij’ uitgemaakt door partijen die kusteren islamofascisme en pleiten voor de islamisering van Nederland.Islam komt uit een fascistische cultuur.Als je de boeken en de jihad-ideologie goed bestudeert, dan kun je daar niks anders van zeggen dan dat het voorbij Mussolini is. Dan is het natuurlijk handig om dat om te draaien en te spiegelen door te zeggen: degene die dat bestrijdt, is fascistisch.Wellicht is dat ook de reden waarom de EU dictatuur en de islam het zo goed met elkaar kunnen vinden. En wie islam zaait, uiteindelijk zal sharia, islamofascisme en terreur oogsten.Het aantal aanslagen in Europa door aanhangers van de islam is de afgelopen tien jaar bijna niet meer te tellen, laat staan de vele onschuldige slachtoffers. En niemand die er wat aan doet. Er wordt alleen maar, iedere dag opnieuw, meer islam geïmporteerd…


We zitten nu dicht tegen een burgeroorlog aan in Europa.En er zijn slechts twee manieren om het islamiserings probleem op te lossen: gewapend (oorlog) en politiek, zoals in het programma van Wilders staat – waar geen geweld in zit. Elke vreedzame oplossing is in ieder geval beter dan oorlog. Toch? Wilders heeft tientallen keren bewezen dat alle moskeeën(die pleiten voor de islamisering van elk niet-islamitisch land) de integratie van moslims in de weg staan. Hij bewees ook dat de islam een groot gevaar is voor elke beschaving en dat de Koran oproept tot haat en terreur, en niet tot integratie.En aangezien de uitspraken van Mohammed en de Koran zelf niet hervormd kunnen worden, is de enige en beste oplossing plan van Wilders (de-islamisering). Bij zijn plan komt nog vrijwillige remigratie met een bepaalde som geld.De meeste moslims zullen het accepteren en vertrekken en de meeste extremisten zullen ook weg gaan, omdat er dan niks meer over is van de islam. Een minderheid zal blijven en wie nog problemen veroorzaakt, zal dan gedeporteerd worden, net zoals Europa vroeger met criminelen uit andere landen deed -met levenslang verbod om ooit nog in het land terug te keren. Alleen op deze manier kunnen we burgeroorlogen vermijden-een ideale oplossing om dit ernstige probleem vreedzaam op te lossen.Sommigen zeggen dat het te laat is, maar het is nooit te laat vooral voor een vreedzame oplossing…

Wilders´ waarschuwingen zijn altijd uitsluitend gericht tegen de islam, niet tegen mensen.Bij één virusepidemie is de strijd tegen het virus, niet tegen de mensen die met dat virus besmet zijn.Niemand beschuldigt of valt mensen aan die bijvoorbeeld besmet zijn met dit virus.Ten tijde van de epidemie worden mensen in quarantaine geplaatst,die worden gedwongen in moeilijke omstandigheden te leven(bijvoorbeeld met harde lockdown).Dus, diegene die het virus bestrijden kunnen ook worden beschuldigd als extremisten,racisten, fascisten,omdat zij mensen opsluiten en verschillende strenge maatregelen invoert.Maar, we weten ook dat niemand hen(degenen die het virus bestrijden) beschuldigt van extremisme, racisme of fascisme.Die beschuldigingen worden alleen gebruikt bij islamcritici om hen de mond te snoeren. En dat doen politiek-correcte partijen al jarenlang- helaas-met veel succes.Het sluiten van de grenzen,de moskeeën en het verbieden van de Koran, voorkomt ook de verspreiding van het islamitische virus.Helaas, strijd alleen de PVV-partij in Nederland tegen die jihad-virus…

Volgens de PVV, moeten de moskeeën als eerste worden gesloten.“De moskeeën zijn onze kazernes,de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten”, zei Recep Tayyip Erdoğan.In ALLE moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de sharia wet en jihad wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia en jihad niet hoeft te worden toegepast.Elke moskee(symbool van haat en geweld en van onderdrukking) waar uit de Koran wordt gereciteerd zoals die al bijna 14 eeuwen bestaat, is per definitie een radicale, fundamentalistische moskee.En Wilders heeft gelijk dat hij deze islamitische kazerne wil sluiten.De Koran verbiedt ook de doorsnee islamiet om te integreren; om zich niet te onderwerpen aan wetten en regels van niet-islamitische samenlevingen.Men kan ook niet ontkennen dat de Koran in heel wat passages eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie lijkt, dan op een religieus boek. Wie de Koran leest zal vaststellen dat tientalen  oorlogspassages of jihadverzen bevat.De teksten van de Koran zijn een oorlogsverklaring aan alles wat niet islamitisch is.Deze verschrikkelijke boek stelt dat alle delen van de Koran gevolgd moeten worden,dus ook gewelddadige en hatende delen:‘Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan’(Koran-2:85).Wilders heeft dus gelijk dat hij dit boek wil verbieden…

Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (cf. Koran 4, vers 95).Het motto dat ‘islam is vrede’ betekent is een dwaze slogan die deel uitmaakt van de strategie van het islamitische “spel van misleiding”. Islam betekent niet vrede, het predikt geen vrede, het is nooit vredig geweest en zal dat nooit zijn. Islam staat voor expansie door agressief militarisme en beschouwt jihad en martelaarschap als de meest ultieme verdienstelijke heldendaden.Als je iemand een toekomst in vrijheid gunt, moet je zorgen dat ideologieën die heel hard bezig zijn om die vrijheid juist om zeep te helpen ,geen voedingsbodem krijgen in Nederland. Dan moet je inderdaad moskeeën sluiten en de Koran verbieden,zodat voor een groot deel de voedingsbodem wordt weggeslagen onder een ideologie die de vrijheid van anderen ontneemt, een ideologie die er heel duidelijk op uit is om samenlevingen die niet islamitisch zijn, te onderwerpen aan de islam middels de invoering van sharia-achtige wetten en uiteindelijk de totale sharia. Ik denk dat iemand die in vrijheid wil leven, helemaal geen moskee,Koran en islam nodig heeft.Dat lijkt mij een hele mooie, idealistische doelstelling.Iedereen die zich tegen het tegenovergestelde verzet, moet dringend een psychiater zoeken…

Wat Nederlanders verdienen, is dat Nederland Nederland blijft, dat deze mooie land niet wordt weggegeven door de aanhangers van de multiculturele samenleving, dat de islam wordt teruggedrongen, dat we Nederland niet langer op een dienblad serveren aan profiteurs en iedereen die het maar hebben wil.Wij hebben nu de keuze:de vrijheid of het Brusselse juk.Samenwerking op basis van vrijwilligheid of op basis van bevel.De grenzen sluiten tegen islamisering of buigen voor de islamitische broedplaatsen, de moskeeën die overal binnen de EU uit de grond schieten.Willen we Nederland een vrij land laten blijven, dan zullen we moeten de-islamiseren.Daarmee helpen we onze kinderen, onze ouderen en onszelf.Vrijheid geven aan de islam en linkse kerk is zelfmoord.NEXIT! 

https://zlj13051967.wordpress.com/2021/06/23/stop-de-islamisering-en-stem-dadelijk-pvv-de-enige-partij-die-nee-zegt-tegen-de-islamin-nederland/