About

Dit blog is niet alleen gebaseerd op realistische perceptie, maar vooral op persoonlijke ervaring. Ik kom uit een vroegere kolonie van Nederland, een prachtig tolerant continent waar elke religie is toegestaan en men vreedzaam naast elkaar leefde, tot de invasie én hiermee de overheersing van de islam dit land heeft veranderd in een dictatoriaal en onveilig land voor alle niet-moslims. Dit continent heeft nu het predicaat van ‘het grootste moslimland ter wereld’ gekregen! En ik zie de voortekenen hiervan nu steeds meer in mijn vaderland!

Ik heb vele blogs geschreven onder de pseudoniemen Predictor en Realpredictor. Ik ben dit blog gestart, om te onthullen wat de werkelijke toekomst van ons en die van ons nageslacht gaat worden. Ik doe dit niet voor roem of geld, maar ik zie het als mijn taak als mens om deze wereld te beschermen van de ondergang! Ik ben niet gelovig, ben geen waarzegger en ik heb geen verborgen agenda, maar ik baseer mijn artikelen op ervaring en een gezonde ratio! Het enige dat ik wil is de waarheid naar boven brengen. Want wij worden op dit moment geregeerd door (kapitalistische) leugenaars, die onze wereld zullen verkwanselen en ons volk zullen vernietigen! In de loop van de komende jaren zullen jullie merken dat vroeg of laat al mijn voorspellingen zullen uitkomen!

eye

Mijn motto is“I will continue fighting against injustice till I die and during my war I will kick each opponent to hell.  Because in a world like this we have nothing to lose!”

blogwarning

Mijn “wapen” is: alles wat de gemanipuleerde media verzwijgen te openbaren (i.c. de waarheid!) Dus lees dit: https://eunmask.wordpress.com/

Predictor betekent voorspeller; je hoeft echter geen helderziende te zijn, om gebeurtenissen te kunnen voorspellen, slechts gebruikmaken van je waarnemingsvermogen,  om op basis hiervan tot een syllogisme (op feiten gebaseerde conclusie) te komen!

In feite kun je mij dus scharen onder de groep “realisten”!

Ook in de media heb ik als realiste geprobeerd om mensen te waarschuwen voor deze (al jaren geleden) door mij voorspelde crisis, die desastreuze gevolgen zal hebben voor de economie en de samenleving van Nederland! Ik kan nog steeds niet begrijpen dat een volk dat toch als vooruitstrevend en ondernemend bekend staat, zonder enige kritiekeen handvol bestuurders kiest, die hun belangen zouden moeten behartigen; een groepje die hen dicteert welke maatschappelijke verhoudingen men aangaat; hoe men met zijn (allochtone) medeburgers moet samenwerken; hoe men zich moet laten exploiteren en hoe men zich zonder protesteren of controleren (ten gunste van andere landen, en de megaverdieners) financieel moet laten uitbuiten!

De grootste onafwendbare dreiging is en blijft de EU, die als het zwaard van Damocles boven Europa hangt! De doelstelling van de EU is de oprichting van een totalitaire Europese Staat!

Een totalitaire Staat, waarin de overheid alle individuele vrijheden opoffert voor het collectieve belang! 
Kortom, beslissingen die cruciaal zijn voor hun eigen veiligheid, economie, gezondheid, samenleving én overleving worden zomaar in de handen gelegd van een groepje incapabele, op eigen gewin beluste politici! Het volk geeft haar eigen macht uit handen en draagt deze over aan machthebbers die de ondergang van de hele natie zullen veroorzaken!

Niet alleen de EU! De multiculturele kwestie zal er voor zorgen dat er in ons land én in heel Europa een complete volksuitwisseling zal plaatsvinden; dit zal ook als gevolg hebben dat heel Europa in een  tsunami van islamitisch geweld en overheersing komt!

eu-complot

Het volk heeft nu gekozen voor een dictatoriale staat, met bestuurders die hen als slaven behandelen. Wie de integriteit laat aantasten, tast het vertrouwen van de burger in het bestuur, en daarmee de democratie in haar wortels aan!
Ons volk heeft dus met het kiezen van deze regering onze democratie en onze mensenrechten voorgoed verkwanseld! 

Er rest ons nu nog maar 1 ding en dat is een revolutie om onder deze dictatoriale overheersing uit te  komen! Of dit ooit zal gebeuren betwijfel ik!

Ik weet wat jullie zeggen: “Waarom blijf je dan nog steeds waarschuwen?  Dit is water naar de zee dragen!”

Ik zal dit zolang ik nog kan en tot mijn dood blijven doen, omdat dit niet om mijn toekomst gaat, maar om de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen, die zoals het er nu uitziet een hel op aarde zal worden!  

NOT

THERE WILL BE NO FUTURE IF WE DO NOT SAVE THE PRESENT AND LEARN FROM THE PAST!

future_1

WORLD-FOOLS2

RP

Your Predictor

Translation article:

This blog is not only based on realistic perception, but especially on personal experience. I was raised in a beautiful tolerant continent, a colony of the Netherlands, where every religion was allowed and one lived peacefully next to each other, up to the invasion and the dominance of the Muslims. This continent is now the largest Muslim country in the worldAnd I see the same signs now coming in my homeland!

I have written many blogs under different pseudonyms, such as: Predictor and Realpredictor.
My motto is: “I will continue fighting against injustice till I die and during my war I will kick each opponent to hell. Because in a world like this we have nothing to loose! ”

I am starting this blog , to reveal what the real future of us and those of our children going to be. I don’t do this for fame or money, but I see it as my job as a human to protect this world from destruction! I am not religious, am not a soothsayer and I have no hidden agenda, but I base my articles on experience and a healthy ratio! The only thing that I want is the truth. Because we are currently ruled by (capitalist) liars, who will selling off our people and destroy our world! In the course of the next few years you will find that sooner or later all my predictions will come true!

However, it’s not necessary to be a Prophet to be able to predict whats going to happen in the future, just use your perception, and you will come to a syllogism (fact-based conclusion)!
In fact you can be a part of the group “realists” as well!

Many years ago I allready have tried to warn people for the coming crisis, which will have disastrous consequences for the economy and society of the Netherlands!

I still can’t understand that a nation which is known as progressive and enterprising, is so stupid to choose repeatedly a government, which should represent their interests, without any political knowledge or criticism!
They have never protested when the government joined without any public participation a destructive group, called the European Union, who took their democracy, who dictated them how to live with their (immigrant) fellow citizens, who forced them to pay billions to other countries, with no chance to get this money back, and so on!

Now the biggest threat is inevitable, because the main purpose of the EU is establishing a Total Dictatorial European State!
A total State, in which Governments are forced to give away their individual freedom, their economy and their money in the interests of the collective ailing countries!

In short: Decisions that are crucial for their own safety, economy, health, society and survival were just putting in the hands of a group of incompetent politicians, who are acting out of self-interest!
The people gave up their own power and passed it on to those who will cause the downfall of the entire Nation!

Because of the EU! The multicultural issue will ensure that in our country and across Europe a complete public Exchange will take place; This will also mean that the whole of Europe will suffering from a tsunami of Islamic violence and domination!

The people have now chosen for a Dictatorial State, with leaders, who will treat them as slaves. Who let affect the integrity, erodes public confidence in their governments, and corroding their democracy in its roots!

There is now just one option left to save us. And that is starting a revolution to get rid of this dictatorial domination! However, I doubt if this will ever happen!

I know what you guys are saying: “why do you keep still warning? This is completely useless”
You know, in spite of everything, I will still continue doing this as long as I can untill I die, because this is not about MY future, but the future of my children and grandchildren, which as it stands now, will be a hell on Earth!

THERE WILL BE NO FUTURE IF WE DO NOT SAVE THE PRESENT AND LEARN FROM THE PAST!

My “weaponis: to reveal all the concealments of the manipulated press (which is the truth!)

You deserve to know the truth! So keep on reading this:  https://eunmask.wordpress.com/

Eunmask.wordpress.com is gold certified

Eunmask.wordpress.com is gold certified

certificate for the fastest growing blog worldwide!