Zijn wij (onontkoombaar) op weg naar een strijd op leven en dood?

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Straatsburg“ belichaamt de fundamentele waarden van Europa. Dat is waar. Straatsburg is (altijd) de bakermat van het christelijk humanisme en de plek van de Frans-Duitse verzoening na 1945 geweest. In de toekomst zal Straatsburg de “waarden van Europa” blijven belichamen. Vervolgens wordt een vermoeden uitgesproken dat helaas juist zal blijken te zijn, indien het grote publiek in Europa niet met een schok deze waarheid tot zich laat doordringen en massaal in actie komt: Maar als de huidige trend zich voortzet, zullen deze waarden de tegenovergestelde zijn van de waarden waarop Europa is gegrondvest; zoals de vrijheid van meningsuiting”. Dit laatste vermoeden is precies wat de EU en de Nieuwe Wereldorde willen.

In de bovenstaande alinea zien wij de kern van het hallucinerende verhaal. Alle overige informatie die ons daarbij wordt aangeboden, dienen ter illustratie ervan.

Ik weet dat het waar is wat hier staat en gelijktijdig bekruipt mij een gevoel van onwezenlijkheid, dat mij inkapselt en doodmoe maakt: Hier wordt iets beschreven wat volstrekt onzinnig en onlogisch is, strijdig met alles wat gezond verstand heet. Dit artikel voelt als een toneelstuk dat in een staat van dronkenschap werd geschreven en in een gekkenhuis wordt uitgevoerd voor een politiek-correct publiek van applaudisserende idioten die – met het verstand op nul – juichen bij het ‘wonderbaarlijke’ vooruitzicht dat hier wordt geschetst.

Hier is sprake van een bewuste, destructieve keuze door de leiding van de EU. Deze bouwers van een “nieuwe wereld” verspreiden waanzinnige opvattingen en zij voeren hun plannen meedogenloos uit. Men kan met zekerheid stellen dat de ideeën en de daden van deze EU naar een totale afbraak van een heel continent voeren. Een continent dat de bakermat was van het Bijbels, dat wil zeggen het Joods-christelijk denken, vermengd met humanistische toevoegingen, en dat model stond voor elke maatschappij in de wereld die zich ook een westers georiënteerde  samenleving wilde noemen. Dat was een maatschappij waarin alles wat tot opbouw van een gezonde samenleving diende ter beschikking stond voor de mensen die in zo’n land woonden.

En het is deze christelijke samenleving die MOEDWILLIG door een kleine groep invloedrijke lieden, die een wereldregering willen vormen, wordt gecorrumpeerd, ondermijnd, vernietigd, om plaats te maken voor een constellatie waarin met donder en geweld een einde wordt gemaakt aan de mondigheid van elk individu dat in zo’n “verbeterde samenleving” zal moeten leven. Dat dit soort afbraakpolitiek, die wordt gepresenteerd als een immense VERRIJKING, verpakt in onzinnig gezwets, aan de man kan worden gebracht en door veel ‘goedmenschen’ voor zoete koek wordt geslikt, beneemt mij de adem. De waarheid is namelijk dat onze westerse samenleving als de meest succesvolle, hoogst ontwikkelde en vrije leefgemeenschap te boek staat. Welke halvegare wil zo’n maatschappij opblazen?

Aan de uitvoering  van het plan voor deze ultieme vernietiging van de meest succesvolle samenleving aller tijden is zorgvuldig gewerkt. En wat opvalt is dat de “vernieuwers” van deze wereld grondig willen afrekenen met een element dat zij voor essentieel houden, bepalend voor wat wij de westerse samenleving noemen. Dat element is het christendom. Daar willen de vernieuwers koste wat het kost vanaf. De reden daarvoor laat zich gemakkelijk raden: De opvattingen die aan de Bijbel zijn ontleend, hebben eeuwenlang als voedingsbron gediend voor de aard van de intermenselijke verhoudingen in de westerse samenlevingen. Zij vormden een kernelement in het westerse denken. Bij deze kernwaarde heeft zich in de loop van de tijd het humanisme gevoegd, dat alle interacties vanuit een puur menselijke oogpunt beziet. Deze twee denkrichtingen hebben elkaar beïnvloed en de aard van “het Westen” bepaald.

https://ejbron.wordpress.com/2019/01/21/zijn-wij-onontkoombaar-op-weg-naar-een-strijd-op-leven-en-dood/