DE BIJSTAND WORDT LANGZAAM MAAR ZEKER AFGESCHAFT! (IS NEDERLAND OP WEG NAAR EEN DERDE WERELDLAND?)

Op 11-06-2006 verkondigde Mark Rutte (VVD): “over vier jaar sluiten we de bijstand”. Het duurt iets langer, maar door ondoordacht beleid en misrekeningen van opeenvolgende kabinetten zijn we in ieder geval een eind op weg.!

Reeds jaren vindt vanuit bepaalde hoeken van de samenleving een aanval plaats op de fundamenten van de positie van de minima in de samenleving. Dit ging in de loop der jaren gepaard met een aanscherping van strafmaatregelen in diverse sociale zekerheidswetten, verruiming van het begrip passende arbeid, strengere keuringen, verlies van koopkracht en strengere controles middels een uitbreiding van de huisbezoeken en andere maatregelen, waardoor de toegang tot de sociale zekerheid voor steeds meer mensen sterk werd ingeperkt en steeds meer mensen moesten rondkomen van een veel te laag sociaal minimum, tot in lengte van jaren. En dit, terwijl de economie al decennia lang onvoldoende arbeidsplaatsen creëert voor de duizenden werkzoekenden. In feite was er voor de economische crisis al sprake van een bijna baanloze groei, met een chronische massawerkloosheid, die door de crisis versterkt is. Vele mensen met een minimuminkomen hadden zodoende geen alternatieven voor het leven op een sociaal minimum tot in lengte van jaren, ondanks de verhullende retoriek die daarover door de overheid wordt verspreid. De invoering van deze maatregelen werd gekenmerkt door een compromis tussen de liberalen en de sociaaldemocraten. Centraal kwam te staan het ‘volumebeleid’: de toegang tot de sociale zekerheid werd steeds verder ingeperkt, maar het sociaal minimum als principe waar geen enkele legale hier verblijvende burger beneden mocht zakken bleef formeel als principe gehandhaafd, hoewel de koopkracht ervan terugliep, met het argument dat dit sociale minimum moest blijven gelden voor alle mensen die het ‘echt’ nodig hadden. Maar in de samenleving groeide de kloof tussen arm en rijk, waarbij de rijken steeds rijker werden en de armen steeds armer. Een hogere belasting voor mensen die al heel veel geld hebben is onbespreekbaar, de armen worden gepakt.

Zoals bekend heeft Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 12 november het wetsvoorstel WWB Maatregelen aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel wordt vanaf 1 juli 2014 gefaseerd ingevoerd.
Deze maatregelen kunnen leiden tot: Verhoging van schulden bij werkzoekenden; groter beroep van werkzoekenden op andere gemeentelijke vangnetten zoals de bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, ondersteuning van de voedselbanken en de maatschappelijke opvang.

Er wordt gezocht naar het uitsluiten van mensen van het recht op eten, een dak boven je hoofd, waarbij de maatregelen worden doorgevoerd op ideologische gronden en niet omdat de overheidsfinanciën of andere rationele argumenten de bezuinigingen en deze maatregelen noodzakelijk maken.

(Lees ook: https://eunmask.wordpress.com/2013/11/28/per-1-juli-2014-einde-basisrecht-op-voeding-en-onderdak/ )

Niet alleen is het volumebeleid ontaardt in het zoeken naar een stok om de hond te slaan, nee, ook het algemene principe van het sociale minimum waar je niet beneden mag zakken wordt met de invoering van de kostendelersnorm afgeschaft. Het sociale minimum is niet langer een algemene norm voor iedereen in een beschaafd land, waarna je van het bedrag dat je krijgt als gepensioneerde, arbeidsongeschikte, werkloze, werkende met een minimuminkomen je leven mag inrichten volgens eigen keuzen en omstandigheden en respect voor de autonomie van de mens met daarbij de verdeling van de kosten die je hebt.

Wij zijn nu over de gehele linie op weg naar het biologisch minimum van de VVD op basis van bijstandsachtige sociale voorzieningen zonder sociale verzekeringen, waardoor je op het absolute sociale minimum wordt vastgepind. Dit schrijnt des te meer, daar de rijken steeds rijker worden en excessieve asociale verrijkingen nauwelijks worden gecontroleerd en bestraft en soms zelfs legaal zijn, waarbij belastingverhogingen voor die rijken taboe zijn.

Lees meer over de maatregelen in de Bron: http://www.konfrontatie.nl/blog/content/over-het-wetsvoorstel-wwb-maatregelen

derdewereldland

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/06/worden-we-een-derdewereldland