Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheid!

Verschillende definities van thuiszitters!

RP: In Nederland is onderwijs van kinderen verplicht. Tot het niveau waar zij zelf kunnen beslissen, welke voortgezette opleiding zij wensen te volgen!

Het aantal thuiszitters waar onderwijsorganisaties over spreken, is vaak vele malen lager dan het werkelijke aantal thuiszittende kinderen zonder onderwijs. Voor een uitleg zie onze pagina Verschillende definities van thuiszitters. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en gemeenten tellen meestal namelijk alleen thuiszitters waarvoor de scholen verantwoordelijk zijn (categorie 3 in onderstaande tabel, blauw in het staafdiagram). Sinds 2016 telt het ministerie ook de niet ingeschreven niet vrijgestelde kinderen als thuiszitters (categorie 1, groen), en bij andere organisaties wordt die definitie geleidelijk aan overgenomen. 

Sinds het Thuiszitterspact van 2016 wordt de nadruk gelegd op thuiszitters langer dan 3 maanden, dat is dus een kleinere groep dan de formele definitie van thuiszitters. Voor de aantallen en herkomst van van thuiszitters langer dan 3 maanden zie de pagina Thuiszitterspact: ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan 3 maanden thuis.

Soms wordt bij de thuiszitters die ingeschreven staan bij een school, alleen het aantal aan het begin van het schooljaar genoemd (donkerblauw in het staafdiagram), terwijl bij jaarcijfers ook de toename in de loop van het schooljaar (lichtblauw) mee hoort te tellen (zoals in de Kamerbrief van maart 2014 al gedaan is: totaal aantal thuiszitters is 3.789 in categorie 3).
Kinderen met een vrijstelling van de leerplicht volgens artikel 5 onder a van de Leerplichtwet (vrijstelling op lichamelijke of psychische gronden) zijn ook thuiszitters volgens de meer algemeen gangbare betekenis van het woord thuiszitter: alle kinderen van 5-18 jaar die geen onderwijs krijgen (en geen startkwalificatie hebben).
Ook zijn er kinderen die wel thuiszitten, maar niet als thuiszitter geteld worden, omdat de school oordeelt dat hun verzuim geoorloofd (toegestaan) is, terwijl het eigenlijk gaat om onvoldoende maatwerk om het onderwijs voor deze leerling passend te maken. Laten we hen verborgen thuiszitters noemen.


Al deze kinderen kun je ook onderwijszoekers noemen, omdat ze wel onderwijs willen, maar (tot nu toe) geen geschikte onderwijsvorm kunnen krijgen. Er zijn ook leerlingen die naar school gaan maar waar het eigenlijk niet past. Ook hen kun je onderwijszoekers noemen. In de rest van dit artikel hebben we het echter alleen over de door de overheid geregistreerde thuiszitters.

RP: Het overgrote deel ‘thuiszitters’ is nu te zien bij de kinderen van immigranten, omdat zij uit landen komen waar onderwijs niet verplicht is!

http://www.autipassendonderwijsutrecht.nl/thuiszitters