PENSIOENROOF: door Uitnamewet veel minder ABP pensioen!

De Uitnamewet heeft tijdens de kabinetten Lubbers en Kok geleid tot het onttrekken van geld aan het ABP pensioenfonds. Er wordt gesteld dat het een bedrag van 30 tot 32 miljard gulden is geweest, waarmee de overheid de overheidsfinanciën destijds op orde heeft gebracht. Waarom is dit pensioenroof, hoe heeft het invloed op de dekkingsgraad en hoe zou pensioenfonds ervoor staan als er geen pensioenroof had plaatsgevonden?

Gepensioneerden benadeeld door pensioenroof

Na een leven lang gewerkt te hebben, wil iedereen graag van een onbezorgde oude dag en een goed pensioen genieten. Een belangrijk pensioenfonds is het ABP, zijnde het “pensioenfonds voor overheid en onderwijs“. Anno 2016 heeft het fonds een tekort en kunnen toekomstige verplichtingen niet worden gedekt. Waarom wordt met een zeer lage langetermijnrekenrente gerekend, hoe is er in de vorige eeuw door de overheid 32 miljard gulden aan het ABP pensioenfonds onttrokken (ook wel pensioenroof genoemd) en hoe lag de Uitnamewet hieraan ten grondslag?

32 miljard gulden verdwenen en Uitnamewet

Gedurende de drie kabinetten van Lubbers en de eerste van Kok, is er conform het Onderzoek van Kenmer (lit.2) stelselmatig geld van het ABP pensioenfonds afgeroomd. Dit is anno 2012 door ABP-bestuurder Xander den Uyl bevestigd (lit.10, 11). De Uitnamewet werd daartoe ingezet, zodat het werkgeversaandeel van de pensioenopbouw deels werd achtergehouden. Oftewel de Staatskas werd gespekt, danwel werd de begroting op orde gemaakt of kon men grote projecten financieren. Waar het exact aan uit is gegeven, blijft speculeren! Prestige projecten zoals de Betuweroute (lit.1) kunnen ermee worden verklaard. In totaal is via deze weg 32,86 miljard gulden uit het pensioenfonds ABP gehaald (lit.2, 3). Tegen deze manier van handelen hebben destijds het ABP, de Verzekeringskamer en de Raad van State bezwaar aangetekend. Desondanks heeft de overheid gedurende vier kabinetten oftewel circa vijftien jaar ervan kunnen profiteren en te gunstige en/ of sluitende begrotingen hebben kunnen presenteren.

Dekkingsgraad ABP

Anno 2016 houdt het ABP een dekkingsgraad aan van 98,2% (lit.4). Het houdt in dat er onvoldoende dekking is om de huidige en toekomstige langdurige verplichtingen te kunnen bekostigen. Maar is dat werkelijk waar? Het ABP houdt een rekenrente van 2,1% aan en dat is gebaseerd op pas behaalde resultaten van uitstaande staatsobligaties (lit.5). In werkelijkheid moet de dekkingsgraad met de lange termijn gemiddelde rente worden berekend. Na slechte tijden komen namelijk weer goede tijden (principe van conjunctuurbeweging) (lit.6), waardoor betere resultaten worden behaald. Als voorbeeld heeft het ABP in 2014 reeds 11% rendement gemaakt (lit.7). De rekenrente over de te beschouwen termijn ligt dus feitelijk hoger, dan het door het ABP aangehouden niveau. Het ABP geeft bovendien zelf aan dat het belegd vermogen inmiddels 351 miljard bedraagt en over de afgelopen 20 jaar een gemiddeld rendement van 7% is behaald (lit.8). Het is dus vreemd dat er van 2,1% rekenrente wordt uitgegaan (lijkt op kortetermijnvisie) terwijl het hoger zou moeten uitvallen. Andere bronnen houden een rekenrente van 6,2% voor de langetermijnresultaten als reëel aan (lit.9). Oftewel een dekkingsgraad van 98,2% is aan de lage kant, omdat toekomstige opbrengsten te laag worden ingeschat.

Waarom minder pensioen?

De Nederlandse Bank stelt dat voor een gezond pensioenstelsel een dekkingsgraad van 125% aanwezig moet zijn. Oftewel strikt genomen heeft het ABP bij verre na nog niet genoeg vermogen. Aanvullend geldt er een verbod op het verhogen van de pensioenuitkering indien de dekkingsgraad nog geen 110% is (lit.7). Gebaseerd op een dekkingsgraad van 98,2% zou een verlaging van de pensioenen gerechtvaardigd zijn. Maar omdat een onjuiste te lage rekenrente van 2,1% over de lange termijn wordt aangehouden, is die rechtvaardiging onterecht. Vermoedelijk wordt dit gedaan om versneld het vermogen van het pensioenfonds naar 105% of 110% op te trekken.

Dekkingsgraad bij geen pensioenroof

Wat als de overheid in de vorige eeuw het niet geringe vermogen niet had afgeroomd, hoe zou de financiële situatie er nu voor staan? In totaal is 32,86 miljard gulden door de overheid afgepakt en dat komt overeen met 32,86/2,20 = 14,91 miljard euro. Voor het gemak houden we 1990 als gemiddelde jaar aan voor de periode, dat de overheid geld aan het pensioenfonds heeft onttrokken. Tussen 1990 en eind 2015 zit 25 jaar. Oftewel het zou inmiddels gaan om een opgebouwd bedrag van 14.910.000.000 * 1,062^25 = 67,08 miljard euro, waarmee het ABP een vermogen van 351 + 67 = 418 miljard euro zou hebben. Dit vertaalt zich naar een theoretische dekkingsgraad van 418/(351/0,982) = 117%. Hiermee zou het ABP aan de minimale eis van 110% voldoen, waardoor een verhoging van de pensioenen terecht zou zijn.

Is het allemaal terecht?

Voorgaande geeft aan dat gedurende de kabinetten Lubbers en Kok overmatig veel kapitaal aan het pensioenfonds is onttrokken, waardoor anno 2016 één en ander onder teveel druk is komen te staan en uitkeringen zijn bevroren of gekort. Omdat de Uitnamewet van toepassing was, was het zodanig handelen wettelijk toegestaan. Toch is het de vraag of dit zomaar mag, mede omdat de burger altijd hard voor het geld heeft gewerkt. De gevolgen zijn voor veel ouderen desastreus, doordat de overheid het geld als het ware heeft misbruikt. Voorgaande geeft aan dat het pensioenstelsel in het geval van het ABP wel houdbaar is, maar dat het door overheidsingrijpen onderuit is gehaald. Omdat de economie na een dal weer gaat aantrekken, kunnen de resultaten voor de pensioenfondsen aantrekken en met de tijd uitkeringen naar boven worden bijgesteld.

https://financieel.infonu.nl/diversen/168264-pensioenroof-door-uitnamewet-veel-minder-abp-pensioen.html

Lees ook: https://eunmask.wordpress.com/2015/05/17/de-grootste-volksroof/