VERBOD VAN EEN IDEOLOGIE: VERBOD VAN DE ISLAM!

(Door: Herman Boon)

In de Tweede Kamer is een voorstel gedaan om bepaalde islamitische uitingen te verbieden. Daarbij wordt gedacht aan moskeeën, islamitische scholen, de koran en boerka´s en niqabs. Dit lijkt nogal drastisch, maar is het niet.

De in islamitische kringen hoog aangeschreven Pakistaanse islamgeleerde Aboel Ala Maudoedi: De islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de djihad beroept zich op deze revolutionaire strijd (…) om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de islam.

Slowakije

Binnen de Europese Unie is er een land dat nog veel verder gaat en de islam niet erkent als religie: Slowakije. Het telt geen enkele moskee en de 5000 mohammedaanse inwoners kunnen geen islamitisch onderwijs volgen, geen imams aanstellen en geen islamitische huwelijken sluiten. De Slowaakse politici verzetten zich hiertegen. De toestanden in andere Europese landen worden als afschrikwekkend voorbeeld gezien. Ook neemt Slowakije geen islamitische migranten op. Is er iets voor dit standpunt te zeggen? En kan dit betrokken worden op de Nederlandse situatie?

Verbod van een ideologie

In de tijd van het koninkrijk is in Nederland nooit een religie verboden. Anders ligt dit voor ideologieën. Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog is het nationaalsocialisme met zijn leer van Übermenschen en Untermenschen verboden. Zijn embleem, de swastika (het hakenkruis), mag niet worden afgebeeld en het boek Mein Kampf van Adolf Hitler of een vertaling ervan mag niet openlijk worden verkocht. Als alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden toegeschreven aan het nationaalsocialisme, heeft deze ideologie er in 12 jaren ongeveer 65 miljoen gemaakt, waarvan die in de strijd tegen Japan zouden kunnen worden afgetrokken. Dat uitingen die verbonden zijn met deze ideologie verboden zijn, lijkt logisch.

Evenals het nationaalsocialisme gaat de islam uit van ongelijkwaardigheid van mensen: in islamitische maatschappijen hebben niet-mohammedanen geen of minder rechten. Het aantal dodelijke slachtoffers van de islam in 1400 jaar werd geschat op 270 miljoen. Uit recent onderzoek is echter gebleken, dat in Voor-Indië dat aantal niet 80 miljoen, maar 480 miljoen moet zijn, zodat het totaal zelfs op 670 miljoen komt. In dit opzicht zijn beide systemen vergelijkbaar, waarbij moet worden aangetekend dat de meeste islamieten niet aan de moordpartijen meededen, net als dat geldt voor de meeste nazi´s.

Ook anderen, zoals de bekende Belgische politicus Guy Verhofstadt, noemden in de jaren-90 van de vorige eeuw de islam een ideologie. De Egyptische ex-moslima Nonie Darwish zegt zelfs dat de islam geen religie is.

Zie ook: Tweede Kamer der Staten-Generaal: Memorie van Toelichting bij Voorstel van Wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen, 21 september 2018.

Wetboek van Strafrecht

Ook als de islam niet verboden is, kunnen aanhangers aangeklaagd en bestraft worden als zij bepaalde gedragingen tentoonspreiden, waarop het Wetboek van Strafrecht straffen heeft vastgesteld.

Zo is iemand die een geschrift verspreidt, waarin tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag wordt opgeruid, strafbaar volgens artikel 133, lid 1. Dat opruien wordt gedaan in koran-vers 9:29 “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn” en in veel andere verzen. Het verspreiden van de koran kan dus op grond van dit artikel bestraft worden.

Met lid 2 van hetzelfde artikel in de hand blijkt reciteren uit de koran strafbaar. In koran-vers 2:65 “Gij hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbath overtraden. Alzo zeiden Wij tot hen: ´Weest verachte apen´” worden Joden opzettelijk beledigd, wat bestraft kan worden volgens artikel 137c.

In het openbaar aanzetten tot haat (Koran 9:5 – Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag” …) tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens onder andere hun ras of hun godsdienst, mag niet volgens artikel 137d.

De laatste twee artikelen zijn door Encina Navan gebruikt om de islam uitvoerig aan te klagen.

Wat zegt de Grondwet?

Een verbod is niet strijdig met artikel 6 van de Nederlandse grondwet: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, lid 1: “Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.” De laatste toevoeging houdt in dat de wet boven voorschriften van de religie of levensovertuiging gaat. Het is duidelijk dat de koran, waaraan niemand een letter mag veranderen (2:85), talloze verzen kent die handelingen bevelen die tegen de Nederlandse wetten ingaan; neem bijvoorbeeld het afhakken van de hand van een dief (5:38) of het vermoorden van “ongelovigen” (9:5).

Conclusie:

Het verbod van een Ideologie is het verbieden van de islam!

De islam is een subversieve ideologie en vormt gezien zijn doel en werkzaamheid een gevaar voor de samenleving. Het is strijdig met de Nederlandse wetten en dient daarom, net als in Slowakije, verboden te worden. Onafhankelijk daarvan kunnen islamitische uitingen gerechtelijk vervolgd worden.

Lees ook: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35039-3.html

https://ejbron.wordpress.com/2018/12/09/een-verbod-op-de-islam/?fbclid=IwAR0zdqRKzZQgkp72s2Xg9woq_ZbUJsuZCZ2mjeiBZLC6efNTaQ-7AFfmu_E