‘De Zorgverzekeringswet deugt niet, dus ik doe er niet aan mee’

Het is een illegale wet die niet uitvoerbaar is

Wat gebeurt er als je jezelf aan de verplichte zorgverzekering probeert te onttrekken? Jordi Zwarts van de Bond voor Overheidszaken weigert al twaalf jaar om mee te doen aan het zorgstelsel. De Zorgverzekeringswet deugt niet, stelt hij, want de overheid mag een burger niet dwingen tot een contract met een zorgverzekeraar. Toen Zwarts zich begin dit jaar voor de rechter moest verdedigen tegenover verzekeraar VGZ, stelde de rechter hem in het gelijk! Wat betekent dat?

Zwarts: ‘Je kunt niet gedwongen worden om zonder wilsverklaring, artikel 3.33 van het Burgerlijk Wetboek, een persoonlijke dienstbaarheid aan te gaan, zoals in artikel 1.1 BW omschreven staat. En een contract dat tot stand is gekomen onder bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is onrechtmatig, strafbaar en vernietigbaar.’

De 41-jarige Hagenaar Jordy Zwarts is een man met een missie: het herstel van de democratie en het beëindigen van ‘het corrupte ondemocratische wanbeleid’. In 2016 richtte hij de Nationale Bond tegen Overheidszaken op en daarna ook de politieke partij Forum voor Den Haag. Eind augustus dit jaar bracht zijn missie Zwarts op het politiebureau aan de Gevers Deynootstraat in Den Haag. Daar deed hij aangifte van onder meer stalking, gijzeling, vrijheidsberoving, valsheid in geschrifte en geestelijke mishandeling.

Volgens Zwarts zijn meerdere bedrijven en instanties verantwoordelijk voor al deze onrechtmatige en strafbare handelingen, waaronder zorgverzekeraar VGZ, het Centraal Administratiekantoor (CAK), het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en het Zorginstituut Nederland. Zij zouden hebben samengespannen met een aantal incassobureaus en de gemeentelijke Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid om Zwarts een zorgverzekeringspremie uit de zak te kloppen, een verzekering die hij niet als rechtmatig erkent. Sterker nog, het afdwingen van een overeenkomst voor die premiebetalingen noemt de Hagenaar op zichzelf al strafbaar: ‘De wettelijke bestuursrechtelijke premie is een onaanvaardbare doorkruising van het recht. De overheid probeert je vanuit het bestuursrecht te dwingen tot het afsluiten van een commercieel privaatrechtelijk contract, en dat is strafbaar.’

De aangifte van Zwarts is een uitvloeisel van de jarenlange strijd met instanties die ontstond omdat hij weigerde zorgpremie te betalen. Die strijd bereikte in april een voorlopige climax in de rechtszaal. Zwarts werd gedaagd door de VGZ, de verzekeraar waar hij door het CAK als onverzekerde werd ondergebracht. Hij stelde voor de rechtbank niet verzekerd te zijn bij de VGZ omdat er nooit sprake was geweest van een overeenkomst tussen hem en de verzekeraar. De rechter gaf hem gelijk, omdat de VGZ niet kon aantonen dat het tegendeel het geval was: ‘Nu VGZ niet in staat is de door haar gestelde overeenkomst te overleggen en zij bovendien geen uiteenzetting heeft gegeven omtrent de wijze waarop die door haar gestelde overeenkomst tot stand is gekomen, dient naar het oordeel van de kantonrechter in deze procedure er vanuit te worden gegaan dat de door VGZ gestelde overeenkomst niet tot stand is gekomen.’

Zwarts heeft het op de website van zijn Bond voor Overheidszaken allemaal nog eens uiteengezet, als inspiratie voor de ongeveer zesduizend leden.

Amerikaanse toestanden

Jordy Zwarts ziet het niet als problematisch wanneer meer mensen zijn voorbeeld zouden volgen. Sterker nog: hij helpt leden van zijn bond met advies hoe zij zich ook kunnen verweren tegen hun zorgverzekering. Maar wat zou daarvan het gevolg zijn voor het zorgstelsel? Betalen we daar dan niet allemaal de rekening voor? Zwarts zelf gelooft van niet. ‘Dan wordt de overheid misschien eindelijk gedwongen eens wat te doen aan die hoge kosten.’

Lees hier het hele artikel:

https://www.ftm.nl/artikelen/de-zorgverzekeringswet-deugt-niet-dus-ik-doe-er-niet-aan-mee?share=1&utm_source=Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Zorgverzekeringswet&utm_content=FTM0900

RP: DEZE WET IS ONTERECHT EN DUS ILLEGAAL!