CENSUUR OP INTERNET ONWENSELIJK!

Het Ministerie van Justitie wil meer bevoegdheden om op te treden tegen internetcriminaliteit. Dit werkt echter onwenselijke censuur van overheidswege in de hand.

Censuur kan enerzijds gebruikt worden om te voorkomen dat de macht van een bepaalde instantie wordt ondermijnd, maar anderzijds ook met het idee de burger te beschermen. Dit laatste argument is in de geschiedenis vaak door overheden misbruikt als rookgordijn voor het eerste. Een bekende uitspraak van Thomas Jefferson, de derde president van de VS, is: “It is error alone which needs the support of government. Truth can stand by itself.”

Sinds de jaren 1980 en 1990 bestaat er ook het fenomeen van politieke correctheid waarbij racistische, seksistische of andere discriminerende elementen worden gecensureerd uit films, televisieseries en andere media.
In het begin van de 21e eeuw is de politieke correctheid gaandeweg verdrongen door de nieuwe politieke correctheid. Deze nieuwe politieke correctheid brengt ook zijn eigen vorm van censuur met zich mee, waarbij kritiek op (extreem)rechtse politiek wordt geweerd. Zo werd de Willem Arondeuslezing van de historicus Thomas von der Dunk in het Provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem afgelast wegens een te kritische politieke toonzetting.

Onlangs heeft het Ministerie van Justitie (van een demissionaire regering) een concept-wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd waarmee het het Openbaar Ministerie de bevoegdheid wil geven zonder tussenkomst van een rechter websites te laten verwijderen of blokkeren. Dit is een zeer ongewenste verruiming van de bevoegdheden van het OM nu dit censuur van overheidswege in de hand werkt.

Op dit moment kan een Officier van Justitie een tussenpersoon, zoals een hoster, pas vervolgen als deze niet voldoet aan een bevel van de rechter-commissaris om een website te verwijderen (artikel 54a Wetboek van Strafrecht). Deze bepaling is bedoeld om overheidscensuur en zelfcensuur te voorkomen.

Een regering zou zich niet horen te mengen in berichtgeving van media. En als dat wel gebeurt, hebben we het over tweede- en derdewereldlanden.

Het Ministerie van Justitie wil dit echter veranderen. Zij wil het OM de bevoegdheid geven om zonder tussenkomst van een rechter een tussenpersoon te bevelen om gegevens te verwijderen als dit nodig is om een strafbaar feit te beëindigen of te voorkomen.

‘Strafbaar feit’
Het probleem zit hem in de zeer ruime betekenis van de term ‘strafbaar feit’. Dit betekent namelijk dat ook belediging hieronder valt. Daar komt bij dat indien het onduidelijk is of er sprake is van een strafbaar feit, het OM zelf beslist of de verwijdering of blokkering van een website noodzakelijk moet worden geacht en dus dat het OM zelf beslist of een bepaalde uiting onder de vrijheid van meningsuiting valt.

Vergaande bevoegdheden zoals het blokkeren van een website dienen in een rechtsstaat alvorens zij worden uitgeoefend te worden getoetst door een onafhankelijke rechter. Bovendien lijkt er geen enkele noodzaak te bestaan om het OM een dergelijke vergaande bevoegdheid te geven nu het voor het OM reeds mogelijk is websites te verwijderen of te blokkeren, zij het pas na toetsing door een rechter.

https://www.mt.nl/management-team/censuur-op-internet-onwenselijk/23165  

Lees ook:  https://eunmask.wordpress.com/2018/03/07/the-forbidden-truth-2/


Meer artikelen over censuur: http://theantimedia.org/facebook-secret-file/ en

https://nl.wikipedia.org/wiki/Censuur_(informatie)