Wilders: ‘De alarmbel luidt voor Europa’!

wilders-alarm

Wilders: ‘De alarmbel luidt voor Europa’ vanwege het gevaar dat de Europeanen zullen worden vervangen!

Omdat de West-Europse elites de bescherming van de rechten van zogenaamde asielzoekers belangrijker vinden dan het beschermen van hun eigen burgers.

De elites weigeren ook onze eigen identiteit te beschermen en de hedendaagse Nederlandse kranten zijn hiervan een voorbeeld. Een protestantse kerk stelt voor om de officiële vrije dagen, die de Nederlanders krijgen om het Christelijke feest Pinksteren te vieren, worden vervangen door een officiële feestdag van het Islamitische feest van Eid-al-Fitr.
Met dit voorstel, wil de christelijke groep “recht doen aan de diversiteit in religie.” Echter, als er één cultuur op aarde is die geen diversiteit in religie toestaat, is dit het Mohammedanisme. Kijk maar naar Saoedi-Arabië, waar ze zelfs de bouw van een enkele kerk niet toelaten.

In de komende 30 jaar, zal het aantal Afrikanen groeien naar meer dan één miljard mensen. Dat is twee keer de bevolking van de hele Europese Unie. In feite, is Africa’s huidige jaarlijkse groei van meer dan 30 miljoen mensen per jaar hoger dan de bevolking van 22 van de 28 lidstaten van de EU.

De demografische druk zal enorm zijn. Eenderde van de Afrikanen wil zich in het buitenland, m.n. Europa vestigen. Vorig jaar, arriveerden meer dan 180.000 asielzoekers uit Libië in armoedige boten. En dit is nog maar het begin. Volgens Euro-commissaris Avramopoulos wachten op dit moment 3 miljoen migranten om Europa binnen te komen. Hoeveel terroristen, verkrachters, ISIS sympathisanten en welvaart-misbruikers zullen hieronder zitten?
De verwachte komst van eventueel 1 miljard Afrikanen zullen zeker de 700.000 miljoen inheemse bevolking van Europa verdringen!

We zijn in een race tegen de klok. Helaas, de politieke elites van de meeste Europese landen gaan volledig voorbij aan de wil van het volk! Evenals als, bijvoorbeeld, de Nederlandse Ministerpresident Mark Rutte, zijn ze laf  en zwak. Dit kunnen wij niet aanvaarden. Ons bestaan is in het geding. Als we willen overleven als vrije naties en vrije volkeren moet vermeden worden dat we worden vervangen,  we moeten nu handelen.

Minder dan 3% van de Afrikaanse asielzoekers is niet in gevaar!

RP: Het binnenhalen van een alles-vernietigende sprinkhanenplaag is pure zelfmoord!

=========================================================

Origineel artikel:

Wilders: ‘The Bell Tolls for Europe’ as Europeans Are in Danger of Being Replaced
For Western Europe’s ruling elites, protecting the rights of so-called asylum seekers has become more important than protecting their own citizens.

The elites also refuse to defend our own identity, and today’s Dutch newspapers contain an example of that. A Protestant church proposes that the official holiday, which the Dutch enjoy for the Christian feast of Pentecost, be replaced by an official holiday on the Islamic feast of Eid-al-Fitr.
With this proposal, the Christian group says, it wants “to do justice to diversity in religion.” However, if there is one culture on earth which allows no diversity in religion whatsoever, it is Islam. Just look at Saudi-Arabia, where they do not even allow the construction of a single church.

In the coming 30 years, the number of Africans will grow by more than one billion people. That is twice the population of the entire European Union. In fact, Africa’s current annual growth of over 30 million people per year is higher than the population of 22 of the EU’s 28 member states.

The demographic pressure will be enormous. One-third of the Africans want to move abroad, and many want to come to Europe. Last year, over 180,000 people crossed in shabby boats from Libya. And this is just the beginning. According to EU Commissioner Avramopoulos, at his very moment, 3 million migrants are waiting to enter Europe. How many terrorists, rapists, ISIS sympathisers and welfare abusers will there be among that number?
The potential arrival of possibly 1 billion Africans will simply dwarf the 700,000 million indigenous Europeans.

We are in a race against time. Unfortunately, the political elites of most European countries totally disregard the will of the people. Like, for example, the Dutch Prime Minister Mark Rutte, they are cowardly weak. We cannot accept that. Our existence it at stake. If we want to survive as free nations and free peoples and avoid being replaced, we have to act now.

RP: allowing an all-destructive locusts plague is sheer suicide!

Bron/Source: http://www.breitbart.com/London/2017/06/02/Wilders-Europeans-Danger-replaced/

Advertenties