Petitie Collectieve Belasting Overeenkomst

We zijn weer een nieuwe actie gestart Petitie & aanklacht tegen de Belastingdienst met als eis een Collectieve Belasting Overeenkomst:

Stop de illegale belastingclaim (=slavernij), ondemocratische wanbeleid, corruptie, Inleiding: De enige oplossing “DE BELASTINGHERZIENING” om onze democratische soevereine rechtstaat te herstellen, corruptie te bestrijden en het beëindigen van onrechtmatig vrijgeven van onze belastinggelden, die de algemene samenleving niet dienen…. Wij willen gezamenlijk het Nederlandse democratische systeem herzien en reorganiseren. Overheidsinstituten dienen de wens van de democratisch gekozen stem te volgen. In een democratie regeert het volk die het systeem financiert en wie betaalt, bepaalt!

Via deze petitie willen wij een invoering van de Collectieve Belasting Overeenkomst (CBO) eisen of gerechtelijk afdwingen, waarmee de plichten & rechten van de ingehuurde Overheidsinstanties vastgelegd worden in een collectieve overeenkomst, die een einde maakt aan het ondemocratische wanbeleid, corruptie, belangenverstrengeling, onrechtmatig vrijgeven van belastinggelden en oorlogvoeringen. Ter bescherming v/d Nederlandse democratie en de rechten v/d Nederlandse burgers. Deze eis is simpel te realiseren door als collectief onze rechten te claimen en de wetten toe te passen. Dus twijfel niet om uw rechten te eisen, teken de petitie en meldt u tevens aan (of word lid?) voor de collectieve aanklacht die de Nationale Bond voor Overheidszaken zal indienen! Stop met het financieren van corruptie, uw eigen onveiligheid, ongeluk en gijzeling!

Deze petitie wordt als eis ingediend bij de Belastingdienst op basis van de ‘Burger- & Mensenrechten’, die geschonden worden met het plegen van strafbare feiten. De politieke verenigingen staan volledig buiten deze onderhandeling, vanwege het feit dat de politiek – van onze belastinggelden een ingehuurde verlengstuk is van de samenleving en de Belastingdienst hiervan een onafhankelijk Overheidsinstituut is. De petitie zal tevens dienen voor een eventuele Nationale strafrechtzaak, het Internationale Strafhof (ICC) en het Europese Hof voor Rechten v/d Mens.
 
Beste mensen,
Besef goed… Zonder burgers is er geen samenleving, geen belastinggiften, geen werkgelegenheid, geen economie en dus geen land om te managen door Overheidsinstituten. De burgers zijn de motor van het gehele systeem, die wij gezamenlijk financieren en mogelijk maken met een gift aan de belastingdienst en om een economie te creëren. De belastinggift is een Nationale collectieve huishoudspaarpot, waarmee het volk o.a. burgers en verenigingen inhuren om het land te managen en te beschermen naar de wil van de democratische meerderheid van het volk. De overheid is dus niet meer dan een verlengstuk van het volk, die vanwege de democratische rechtstaat en hun ambtsplicht altijd de wil van het volk hoort te dienen.

Erg belangrijk om uw burger- /mensenrechten te kennen… Het Internationale en Nationale recht kent 3 basiswetten: “niet stelen, niet dwingen en niet doden”.
Allereerst zijn alle burgers/mensen in het recht tot vrije en gelijke burgers/mensen verklaard om dienstbaarheden van andere te dulden of niet te dulden (EVRM art. 1/4/5, UVRM , SR art. 273f/284/285/285b/310/326/358/365/366, GW art. 1 & BW art. 1.1) en dient er een verbintenis met een wilsverklaring (BW art. 3.33) te zijn, om een schuld te mogen eisen op een vrij mens/burger. Zonder een rechtshandeling met een wilsverklaring is er namelijk geen overeenkomst tussen beide partijen.

Ter informatie: de Belastingdienst is een ANBI-instelling (Stichting zonder belastingafdracht) die dus alleen giften mag ontvangen en uitbetalen. Vandaar dat u ook belastingaangifte doet en u een teruggave ook als gift ontvangt. Een gift is namelijk vrijwillig en zonder een overeenkomst, waarin tweezijdig de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd en wordt erkend met een wilsverklaring (Bijv. handtekening), wordt u met misleiding feitelijk onder dwang in slavernij gezet en pure diefstal op u gepleegd!
Koning Willem-Alexander heeft bij de Troonhuldiging in 2013 (LEES HIER) de burgers gewezen op de geboorterecht van Nederland met de Acte van Verlatinghe uit 1581, waarin de volkeren van Nederland vrij en soeverein zijn verklaard en dat het volk heersende tirannie mag verdrijven.

(KLIK HIER) TEKEN DE PETITIE & MELD U AAN VOOR DE COLLECTIEVE AANKLACHT BELASTINGDIENST

(KLIK HIER) BEKIJK ONZE VOORSTELLEN VOOR DE COLLECTIEVE BELASTING OVEREENKOMST (ONDER VOORBEHOUD VAN DEMOCRATSCHE AANPASSINGEN, UW MENING TELT UITERAARD!)

Jordy Zwarts, Voorzitter N.D.B.O. Nederland