Politiek Nederland net zo corrupt als in Amerika!

 

showproces

Wat we nu in Amerika aan corruptie (leugens, fraude en intimidatie) bij de verkiezingen zien, gebeurt ook in Nederland met het Showproces van Wilders!

Herken hier de raakvlakken:

Een heksenjacht die notabene in de mainstream media door politici, bestuurders en politie werd aangemoedigd. Een gang van zaken die duidt op een ongewenste vermenging van machten. Wordt onze rechtsstaat bedreigd door mensen die worden geacht haar te beschermen?

Een rationele beschouwer die het beschikbare materiaal uit die krankzinnige periode van anti-Wilders hysterie nog eens rustig naleest en bekijkt kan niet anders dan concluderen dat onze politiek-correcte elite lijkt te hebben aangestuurd op een afrekening met een politieke tegenstander.

Papegaaien
Wilders’ “minder, minder” uitspraak is uitputtend behandeld door de pers. Van de moraalmeesters van de mainstream media tot aan de wijsgeren van ieder dorps- en wijk-orgaan. Het NOS-filmpje waarin Wilders zijn uitspraak doet is inmiddels zo vaak vertoond dat er papegaaien schijnen te bestaan die bij het horen van een journaaltune uitbundig “minder, minder, minder” beginnen te roepen. Vertaald in het Arabisch en Turks haalde de uitspraak van Wilders’ ook alle zo lastig te bereiken huiskamers van de vele schotelantenne-bezitters in ons land.

Aangiftegekte
Alles wijst erop dat het OM in de persoon van de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, Herman Bolhaar, een vrijbrief had om de aangiftegekte te entameren. De roep om vervolging door politiek-correct Nederland werd almaar luider en door niemand getemperd.

En Wat te denken van burgemeesters en voltallige gemeentebesturen die hun bevolking oproepen massaal aangifte te doen tegen een democratisch gekozen politicus. Wat vindt BZK-minister Plasterk daarvan? Heeft hij overleg gevoerd met deze lokale bestuurders? Heeft hij aangedrongen op terughoudendheid? Deze vragen zijn hem tot op heden door niemand voorgehouden. Wel zagen we feestende bestuurders die onder begeleiding van dweilorkesten en met koek en zopie hun beledigde burgers voorgingen in een Danse Macabre richting politiebureau.

Zelfs universiteits- en andere onderwijsbesturen gaven zich over aan uitzinnige dwaasheid. Het heeft onze onderwijsminister Bussemaker niet kunnen bewegen tot een oproep om matiging. En dat is vreemd voor iemand die voornamelijk bekendheid geniet vanwege haar snelle morele oordeelsvaardigheid. Of heeft zij achter de schermen contact gehad met hoogopgeleid Nederland? Niemand die het heeft onderzocht.

Politie
En hoe moeten we de handelwijze van ons politieapparaat duiden? Toog het aan het werk in opdracht of kwam het zelfstandig tot het inzicht om ingevulde aangifteformulieren te drukken, tolken in te huren en aparte aangifteruimten in te richten waar men de aangevers met thee en versnaperingen kon ontvangen? En wie bedacht het aangeven door middel van huisbezoeken? Hoe kwam men aan de adressen van immobiele migranten, niet-Nederlands sprekenden en aan huis gekluisterde analfabeten?  En die nog nooit van Wilders hadden gehoord?
Op welke wijze kwam de verspreiding van aangifteformulieren op markten, pleinen en in buurthuizen tot stand? Wie bezorgde dozen vol aangifteformulieren in moskeeën waar de gelovigen dwingend werd opgeroepen ‘hun stem uit te brengen’? En werd dit politieoptreden begeleid en gecontroleerd door het lokale bestuur? We weten het niet. Het is niet onderzocht.

Tweede vervolging
Hoe kan men anders verklaren dat onze overheid een tegenstander die het in het politieke debat niet kan verslaan voor een tweede keer laat vervolgen? Waarom wakkerde onze overheid emoties aan in plaats van ze te dempen. En waarom ontbreekt bij ons bestuur iedere vorm van zelfreflectie nu de hype voorbij is? Vragen die de mainstream media niet stelt. Ook zij maken deel uit van de politiek-correcte elite.

Ondertussen treft de overheid maatregelen om ongemakkelijke maatschappelijke discussies verder aan banden te leggen. De eerste stappen daartoe werden deze week gezet. Met het schrappen van de woorden allochtoon en autochtoon wordt onze bevolking letterlijk de woorden uit de mond genomen. Woorden die nodig zijn om het immigratiedebat te voeren. Daarmee laat onze overheid zien dat het niet langer ongewenste meningen langs politieke weg wil bestrijden maar via taal, strafrecht en andere vormen van repressie en censuur.

Verbijstering
In de redactielokalen van de buitenlandse kwaliteitspers wordt onze omgang met de vrijheid van meningsuiting met verbijstering gadegeslagen. Bij ons verzaakt de mainstream-media haar controlerende taak. Redacties lijken bereid om samen met de overheid op te trekken tegen iedereen die de politiek-correcte status quo bedreigt.

Cliteur
En wat te denken van de NOS. Onze met belastinggeld gefinancierde staatsomroep besloot doodleuk om het verhoor van de enige getuige in het proces Wilders die het lef had om naar de rechtbank te komen, professor Paul Cliteur, niet uit te zenden. Alle andere door de verdediging opgeroepen getuigen zijn afgehaakt, bang als ze zijn voor reputatieschade en bedreigingen. Toch vond de NOS het verschijnen van Cliteur niet belangrijk genoeg.
Tijdens deze zittingsdag werd getuige Paul Cliteur door rechter Elianne van Rens dermate respectloos bejegend dat de verdediging zich genoodzaakt zag de rechter te wraken.

Onze politiek correcte elite heeft na al die jaren van maatschappelijke onrust, weerstand en verzet nog altijd niet door dat hun arrogante opstelling averechts werkt. Overtuigd van het eigen gelijk gaat men hardnekkig door op de ingeslagen weg en neemt daardoor een steeds groter deel van de bevolking tegen zich in. Het is een heilloos pad.

Onze rechtsstaat wordt bedreigd door mensen die worden geacht haar te beschermen. Wie meent een volksvertegenwoordiger door vervolging het zwijgen te kunnen opleggen zal binnenkort ook miljoenen burgers de mond moeten snoeren. Het is de taak van ieder vrijheidslievend mens deze beklemmende ontwikkelingen een luidkeels halt toe te roepen.

Want wie nu zwijgt heeft straks geen enkel recht van spreken meer!

Lees hier het hele artikel:
https://opiniez.com/2016/11/06/proces-wilders-ondermijnt-de-rechtsstaat/