Rechtvaardige samenleving.

wilnu

Binnen onze Politieke Beweging wordt er binnen onze werkgroep Sociaal via Skype hard gewerkt aan de basis van ons toekomstig verkiezingsprogramma. Deze column wil ik gebruiken, om u inzicht in deze te geven. Heeft u vragen of opmerking meldt ons dit.

Het evenwicht in onze samenleving is volkomen zoek geraakt. Met onverantwoorde decentralisaties, een rechtspraak waar waarheidsvinding amper voorkomt, een toenemende bureaucratie: “Samengevat een overheid die niet dienend maar steeds meer afstotend wordt”

Om bepaalde verandering tot stand te brengen zullen een aantal zaken op de agenda moeten komen:

Om onze samenleving sociaal te krijgen zal er een staatsbank moeten ontstaan, waarvan de Staat 100% aandeelhouder is in dienst van de samenleving. Vanuit die gedachte dient de hypotheekrente op 1 % of zelf iets minder; structureel. Op termijn zal de hypotheekaftrek moeten worden afgeschaft. De Staatsbank is de sleutel dat veel kapitaal vrijkomt opdat de sociale misstanden in de samenleving kunnen worden weggewerkt.

Bijvoorbeeld de huizen onder water waardoor een zeer grote groep onnodig benadeeld wordt. De voordelen van een Staatsbank zijn legio, als voorbeeld kunnen wij noemen de Bank van Noth Dakota als Staats Bank en zie wat het nut van deze bank is voor deze staat. Een Staatsbank die zijn waarde bewijst en blijft bewijzen in de VS! Met een Staatsbank vallen overheidsprojecten ca. 40% lager in kosten uit . Een voorbeeld is ook dat Canada met een Staatsbank geen Staatsschuld had.

Belangrijk is wel dat de overheid de eigen bank benadert als staatsbank en niet er mee omgaat zoals men met ABN AMRO heeft gedaan door deze haar gang te laten gaan als ware een normale bank. Wanneer zij dit doet zullen andere banken volgen in regelgeving, anders verliezen ze klanten.

De Woningcoöperaties zullen weer staats eigendom moeten worden, de verkoop van huurhuizen zal moeten stoppen. Er zullen voldoende betaalbare sociale woningen moeten komen, mede zal het doel moeten worden, dat het zijn van dakloos niet meer bestaat. Dit kan opgelost worden d.m.v. de zogenaamde wisselwoningen, waar mensen maximaal een jaar in kunnen wonen, in de tussen tijd worden de problemen opgelost. Het mag niet uitmaken of mensen in problemen komen vanuit een koop- of huurwoning. Gemeentes zullen in beide situaties borg moeten staan. Zo was de situatie in veel gemeentes ca 20 jaar geleden.

Het creëren van een Noodfonds in alle gemeentes om acute problemen te kunnen oplossen. Dit Noodfonds zou dan burgers in noodsituaties direct moeten kunnen helpen met de meest urgente financiële ondersteuning. Wij denken daarbij aan “ontruiming”, “afsluiting nutsvoorzieningen” en andere noodzakelijke voorzieningen die deel uit maken van noodzaak binnen een gezin.

Wil Nu denkt daarbij aan convenanten met instellingen zoals kerken, sociale ondersteunings stichtingen, de woningbouw corporaties, de nutsbedrijven en andere betrokken partijen zoals de zorgverzekeraars en de eigen schuldhulpverlening. Door de steeds toenemende bureaucratie blijkt bijzondere bijstand in deze niet goed te werken. Het gaat om echt acute nood, dan is iedere dag er één.

De termijnen voor aanvragen van een uitkering zullen verkort moeten worden tot het niveau zoals in het verleden. Door de digitalisering zou de verwerkingstijd korter moeten worden, het tegenovergestelde is het geval. Voor Wil Nu zou een voorschot op basis van broodnood binnen een week gerealiseerd moeten kunnen worden. En binnen vier weken moet de totale aanvraag kunnen worden afgehandeld. Bij fraude moet niet de gemeente een rol spelen, maar justitie. Nu doen sociale rechercheurs van de gemeente onderzoek veelal op basis van geruchten. Bij vermeende fraude zal de gemeente aangifte moeten doen bij de politie, waarna de juridische procedure zal starten. Zolang niet vast staat of er sprake is van fraude zal de uitkering worden toegekend. De gedaagde kan zelf inschatten of hij zo nodig zal moeten terug betalen plus bv een boete. Daar moet de gemeente buiten blijven. Nu worden mensen vaak zonder bewijs valselijk beschuldigd. Het moet bij de rechter liggen of en welke sancties moeten worden opgelegd.

Na het verkrijgen van een bijstand, bbz of daklozen uitkering zal bij verhuizing deze niet opnieuw te worden aangevraagd. Gemeenten dienen dit onderling te regelen. Het kan niet zo zijn dat mensen weken zonder uitkering moeten overbruggen, waardoor onnodige schulden ontstaan.

Binnen de VNG zal geïnventariseerd moeten worden wat de knelpunten zijn binnen de diverse decentralisaties. Op onverantwoorde wijze is er vanuit het rijk gedecentraliseerd. Veelal komen gemeenten geld tekort, waar de burger de dupe van is. Zaken binnen zorg en sociaal domein zullen zo veel mogelijk gelabeld moeten worden. Teveel nemen gemeentes de ruimte om andere doelen er mee te bekostigen. Teveel verdwijnt er in allerlei potjes wat onze adviseur Leo Verhoef heeft blootgelegd: “http://www.leoverhoef.nl” Gemeentes maken veelal eigen regels, dit zal eenduidig moeten worden, wat aangestuurd zal moeten worden door het rijk, wat nu van alles weg loopt. Voor Wil Nu onaanvaardbaar!!

In de schuldhulpverlening zo ook bewindvoering zal er het nodige moeten verbeteren. De cliënt moet wettelijk inzicht krijgen in zijn of haar financiën. Teveel komt het voor dat bewindvoerders niet transparant opereren. De wijze van beslaglegging zal anders moeten worden georganiseerd. Het kan niet zo zijn dat kleine bedragen van een paar honderd euro vereffend worden door het beslag van hele inboedels en voertuigen, wat dan buiten alle proporties is.
In een vroeg tijdig stadium bv na twee maanden bij het ontstaan van schulden zullen verhuurders, energie leveranciers en zorgverzekeraars zich bij de gemeente moeten melden, om daarmee erger leed te doen voorkomen. Nu ontstaat schuldhulpverlening veelal bij een uitzichtloze situatie.

Wil Nu zal zich stellen achter het Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico: “https://nationaalzorgfonds.nl

Om op vele terreinen een samenleving te creëren, waar rechtvaardigheid het uitgangspunt is zal Wil Nu samenwerken met de Nationale Democratische Bond voor Overheidszaken: “http://bondoverheidszaken.nl/index.html

Om uiteindelijk te komen tot een rechtvaardige samenleving is een eerlijke rechtspraak het uitgangspunt, zoals wij onder “http://www.wilnu.nu/index.php/programma/op-weg-naar-een-eerlijke-rechtspraak” hebben beschreven. Waarheidsvinding over het gehele spectrum is leidend. Wil Nu gaat voor niet niets anders als de waarheid!!

Op zaterdag 24 september om 14.00 u. zal voor de derde keer “De Nationale Herdenking Zelfdoding ten gevolge besluiten van onze Overheid cq de Rechtspraak” gehouden. De herdenking vindt plaats op De Dam voor het Paleis in Amsterdam. Wij hopen dat velen een signalen zullen geven aan Rechters en Politici, die hier verantwoordelijk voor zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=MBy1GJ_Ouss

Arjan Gelder (Tel: 06 403 32 423).,
Voorzitter Wil Nu.
http://www.wilnu.nuhttp://www.wilnu.nu

Advertenties