AANGIFTE REGERING RUTTE II

Bijlage bij artikel: https://eunmask.wordpress.com/2016/07/06/eu-tribunaal/

BREAKING! De Nationale Democratische Bond voor Overheidszaken heeft aangifte gedaan tegen Regering Rutte2

Na ruim 12 weken uitstel van een antwoord op de uitslag van de Oekraïne-Associatieverdrag referendum, heeft de Nationale Democratische Bond voor Overheidszaken namens zijn leden op een collectieve aangifte gedaan tegen de Regering Rutte2 voor het aanzetten/plegen van een ambtsmisdrijf v/d Referendumwet

(zie aangiftemodel).

Aan: Politie

Betreft: Aangifte van het aanzetten tot het plegen van een ambtsmisdrijf.

Datum: 1 juli 2016

Hierbij doe ik aangifte wegens het aanzetten tot het plegen van een ambtsmisdrijf. Op 6 april j.l. had het referendum plaats over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Aan de kiezer werd de vraag voorgelegd: bent u vóór of tegen het associatieverdrag? Inmiddels is gebleken dat de kiesdrempel van 30 procent is gehaald. 61 procent van de kiezers, de meerderheid, heeft het associatieverdrag afgewezen. De vraag is: hoe nu verder. In dezen is artikel 11 van de Wet op het raadgevend referendum van toepassing. Dit artikel bepaalt: […] De regering zal in overeenstemming met dit wetsartikel zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel moeten indienen waarin staat dat de voorgenomen goedkeuringswet voor genoemd associatieverdrag wordt ingetrokken.

De regering heeft echter aangekondigd dat zij enkele maanden nodig heeft (tot na het referendum over een Brexit) om met de EU te onderhandelen over eventuele aanpassing van die onderdelen van het associatieverdrag die nog niet voorlopig zijn toegepast, zodanig dat het verdrag alsnog kan worden geratificeerd. In de ogen van het kabinet zou de afwijzing van het verdrag door de kiezer ook anders kunnen worden geïnterpreteerd, als een advies om nog eens naar het verdrag te kijken. Hiermee zegt de regering in feite dat zij de uitslag van het referendum naast zich neerlegt. Niet aan de orde was immers of een aangepast verdrag aanvaardbaar was voor de kiezer. Het woord ‘uitsluitend’ in artikel 11 van de referendumwet houdt in dat de keus slechts is tussen ratificeren of niet ratificeren van het verdrag.

De referendumuitslag kan gezien de vraagstelling alleen betekenen dat het niet-handelsdeel van het associatieverdrag ‒ het deel dat over handel gaat, is een exclusieve bevoegdheid van de EU ‒ is afgewezen. Derhalve moet de goedkeuring van het associatieverdrag worden ingetrokken. Met haar afwijkende interpretatie zegt de regering ook dat zij de referendumwet niet wenst na te leven. Hiermee pleegt de regering een ambtsmisdrijf. In het Kamerdebat van 19 april j.l. over de uitslag van het referendum is een motie ingediend die de regering oproept tot het uitvoeren van de referendumwet. Deze motie met 75 tegen 71 stemmen verworpen. Aangezien artikel 11 van de referendumwet niet de mogelijkheid biedt tot nadere aanpassing van het verdrag, wordt met het tegen de motie stemmen in feite aangezet tot het niet naleven van de wet. In een persbericht van 27 mei 2016 heeft Minister Koenders bevestigd dat het kabinet en de EU al akkoord zijn over het visumvrij reizen van de Oekraïne, terwijl dit juist een onderdeel is van het associatieverdrag. Daarmee roepen de tegenstemmers op tot het (blijven) plegen van een ambtsmisdrijf. Ik verzoek u deze aangifte in behandeling te nemen en mij te informeren over het strafrechtelijk onderzoek naar het gepleegde ambtsmisdrijf.

Website: http://bondoverheidszaken.nl/index.html

Facebook: https://www.facebook.com/NDBONederland/

Voorzitter N.D.B.O. Nederland
Jordy zwarts

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Voorzitter N.D.B.O. Nederland

Jordy zwarts

 

Tel: 070 4129253

Website: www.bondoverheidszaken.nl

Email: klantenservice@bondoverheidszaken.nl