Gratis zorg asielzoekers. Zorgpremie en eigen risico Nederlanders verdubbeld!

In Nederland zijn we helemaal doorgeslagen. Voor asielzoekers gaan alle deuren open!

Tijdens Prinsjesdag werd door het kabinet bekend gemaakt dat voor Nederlanders de zorgpremie in 2016 omhoog gaat met jaarlijks ongeveer 92 euro en dat het wettelijk eigen risico stijgt naar 385 euro.

zorg.asiel

De duizenden vluchtelingen die uit Syrië en andere landen naar Nederland zijn gevlucht, kunnen hier rekenen op een gratis zorgverzekering, terwijl zij wachten op de uitslag van hun asielverzoek. Via de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) hebben vluchtelingen in principe recht op dezelfde medische zorg als Nederlanders.

Naast het feit dat vluchtelingen geen premie betalen voor hun zorgverzekering, hoeven zij, gezien hun beperkte financiële middelen, ook geen eigen risico of eigen bijdrages te betalen. Denk daarbij aan het verplichte eigen risico voor ziekenhuiszorg en geneesmiddelen of de eigen bijdrage voor gehoortoestellen en ADHD-medicijnen. Alle basiszorg wordt dus volledig gedekt zonder tussenkomst van eigen betalingen. Ook de tandartskosten worden betaald!

http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2016/zorgverzekering-voor-vluchtelingen

De vele asielzoekers vormen een bedreiging voor onze welvaart. We moeten onder ogen zien dat de grens van wat we aankunnen bereikt is. Al jaren probeert de PVV daarom de gezondheidszorg voor asielzoekers te versoberen. Wij vinden dat ze de zorg zelf moeten betalen, en anders alleen recht hebben op acute en medisch noodzakelijke zorg. De PVV staat daarin overigens niet alleen. Ook de EU richtlijn die de minimale voorzieningen voor asielzoekers regelt, spreekt alleen van medische noodhulp (emergency care article 19).

In Nederland zijn we echter helemaal doorgeslagen
Asielzoekers krijgen meer dan het wettelijk basispakket, ze krijgen gratis fysiotherapie, betalen geen eigen bijdragen voor medicijnen, geen eigen bijdragen voor hoortoestellen, voor een rollator of voor kraamzorg. Een bril is gratis en de vrouwen krijgen gratis anticonceptie. Asielzoekers betalen uiteraard ook geen eigen risico en geen zorgpremie. Ze betalen duizenden euro’s voor hun reis, hebben vaak de nieuwste iPhone en krijgen ook nog eens leefgeld (een asielzoekersgezin met twee kinderen ontvangt 800 euro per maand). Ik zie niet in waarom ze daarvan niet hun eigen slaappillen kunnen betalen. Tijdens de komende begroting van Volksgezondheid gaan we dit opnieuw aan de kaak stellen.

Medische kosten verdubbelen
Door de toestroom van asielzoekers zullen de medische kosten verdubbelen, een voorzichtige schatting heeft het over 130 miljoen voor 2015. Bekend is dat asielzoekers meer dan gemiddeld gebruik maken van zorg, dat drijft de kosten dus verder op. En er speelt nog een probleem. Levensgevaarlijke infectieziektes bedreigen onze gezondheidszorg. Asielzoekers brengen TBC, hepatitis, polio, cholera, tyfus en andere exotische ziektes met zich mee. Heel verontrust waren we daarom over de beslissing van Minister Schippers ten aanzien van de opschorting van de TBC screening voor Syrische asielzoekers. En dat terwijl er al sinds 2014 een einde is gekomen aan de jarenlange daling van het aantal TBC-patiënten in Nederland vanwege de grote instroom van besmette asielzoekers.

3000 asielzoekers zonder medische screening
Inmiddels verblijven er zo’n 3000 asielzoekers in ons land zonder medische screening. En dan heb ik het nog niet gehad over de multiresistente bacteriën die de asielzoekers bij zich dragen zoals bijvoorbeeld de MRSA- bacterie. Een steekproef wees uit dat 15 procent van de asielzoekers in de regio Weert drager zijn van de MRSA-bacterie. Ter vergelijking, ongeveer 1 procent van de Nederlanders is drager van de bacterie. Opnieuw ziet de minister geen noodzaak om een MRSA screening in te stellen, terwijl de impact van besmetting voor zorginstellingen heel groot is.

Voor asielzoekers gaan alle deuren open
Terwijl we dit dus allemaal binnenhalen, moeten wij Nederlanders ons in allerlei bochten wringen om de zorg betaalbaar te houden. We liggen krom voor het eigen risico en de zorgpremie, we moeten verder reizen en genoegen nemen met goedkopere hulpmiddelen zoals insulinespuiten. Er lopen verwarde mensen op straat of ze zitten uit nood bij het Leger des Heils omdat steeds meer instellingen gesloten worden. Maar voor asielzoekers gaan alle deuren open. En wat dragen asielzoekers inmiddels bij aan de Nederlandse samenleving? Wat de zorg betreft weinig positiefs. Moslim asielzoekers weigeren vrouwelijke artsen, schudden vrouwen geen hand, ze eisen een eenpersoonskamer, vaccinatie is haram, ze ambiëren geen baan in de zorgsector en ze stellen zich zelden als donor beschikbaar. We lijken wel knettergek door deze mensen met duizenden per week binnen te laten.

Alleen acute en medisch noodzakelijke zorg
Onlangs kwam Halbe Zijlstra (VVD) zowaar met het plan voor meer sobere opvang van asielzoekers. Maar terwijl hij zijn pleidooi hield ging de motie Klaver (GL) in de wandelgangen al rond. Asielzoekers hebben dezelfde rechten op sociale zekerheid en gezondheidszorg als Nederlanders is de strekking van deze motie. Nog diezelfde dag werd de motie aangenomen. Hiermee werd gelijk een streep getrokken door het versoberingsplan van de VVD. Als Zijlstra serieuze bedoelingen had, dan had hij zijn plan ‘Grenzen aan de opvang’ afgestemd met de PvdA. Maar daar was het natuurlijk kansloos, dus kan het nu worden toegevoegd aan het rijtje loze beloftes van de VVD.

Of zal de VVD onze motie om asielzoekers alleen acute en medisch noodzakelijke zorg te verlenen dit keer wel steunen? We wachten af. De begroting van Volksgezondheid is deze week.

http://politiek.tpo.nl/column/de-gezondheidsopvang-voor-asielzoekers-moet-versoberd-worden/