IK KLAAG U AAN!

geert-wilders

Op 13 januari 1898 publiceerde de Franse schrijver Emile Zola zijn beroemd geworden pamflet naar aanleiding van de onterechte veroordeling van de Joodse officier Dreyfus op de eerste twee pagina’s van l’Aurore, de krant van Georges Clemenceau. Hij gaf het de titel: “J’ accuse.” (“Ik klaag aan.”)
In navolging van hem doe ik thans hetzelfde: Ik klaag U allen aan.

IK KLAAG U AAN voor het mogelijk maken van het droevige feit dat de enige volksvertegenwoordiger, die die naam metterdaad verdient, het risico loopt voor de tweede keer binnen 5 jaar voor het Gerecht te worden gedaagd wegens het louter aan het licht brengen van de waarheid.
IK KLAAG U AAN voor de onverkwikkelijke voorgeschiedenis die hieraan vastzit, te beginnen met de jarenlange demonisering van deze volksvertegenwoordiger, wiens voorganger overigens dezelfde werkwijze met zijn leven heeft moeten bekopen. Op zijn beurt verloor onze huidige volksvertegenwoordiger, hierna aan te duiden met Geert Wilders, reeds sinds 10 jaar zijn bewegingsvrijheid.
IK KLAAG U AAN voor de onbeschrijfelijke hysterie waarmee de tweede attaque op Geert Wilders gepaard ging, uitmondende in een volstrekt nutteloze stroom van 6400 aangiften, welke dagen in beslag namen en de normale werkzaamheden op de Nederlandse politiebureaus belemmerden. De hierdoor ontstane ontregeling kan gevoeglijk op uw conto geschreven worden.
IK KLAAG U AAN voor het geconstateerde feit dat U niet alleen hiervoor doof en blind blijkt te zijn, doch tevens voor de gebeurtenissen die in de dagen daarna plaatsvonden en die het gelijk van Geert Wilders in deze onomstotelijk aantoonden. Uw halsstarrige weigering om in deze het juiste verband te willen leggen, belast U met een ernstige schuld door moedwillige nalatigheid.
Bedoeld wordt hier de zo noodlottig verlopen overval op de juwelierszaak in Deurne, gepleegd door twee vertegenwoordigers van de doelgroep, die volgens Uw beperkte inzicht door Geert Wilders zou worden benadeeld en gestigmatiseerd.

Niet alleen hun criminele optreden bevestigde echter zijn gelijk in deze, ook de gebeurtenissen in de dagen daarna, waarin de GEHELE betreffende Marokkaanse gemeenschap in mindere of meerdere mate een gebrek aan normbesef aan de dag wist te leggen, die de gemiddelde Nederlander zou moeten doen grúwen en hem bevangen door verbijstering! U, evenwel, verkoos aan deze feiten totaal geen aandacht te besteden en in plaats daarvan uw hetze tegen Geert Wilders te continueren.
IK KLAAG U AAN, omdat U met deze houding blijk geeft van minachting jegens de belangen van, niet de goedmenschelijke, maar de goedwíllende Nederlandse bevolkingsgroep, die slechts tracht om, ondanks het door U gesteunde desastreuze beleid, het hoofd boven water en het land in evenwicht te houden – hierin zwaar gehinderd door de vijandige ideologieën en aanverwante elementen die door UW toedoen vrij spel hebben, en slechts gesteund door één volksvertegenwoordiger, te weten: Geert Wilders.
IK KLAAG U AAN, omdat U ons, de Nederlandse realisten, deze volksvertegenwoordiger nooit gegund heeft en nu al jaren doelbewuste pogingen doet om ons deze stem te ontnemen door hem kapot- en ons daarmee monddood te maken. U beschuldigt hem zowel als ons van het ‘wegzetten van groepen’, waar U in feite niets anders doet dan ONS wegzetten, en wel met behulp van de kwalijkste middelen. Dit alles met geen ander doel dan ons land en erfgoed ongestoord te kunnen verkwanselen aan een alles verzengende grootmacht ten behoeve van úw utopische waandenkbeeld en ter bevrediging van úw goedmenschelijke gevoelens.

IK KLAAG U AAN, kortom, wegens land- en volksverraad en gevoerd wanbeleid, alsmede wegens het streven een volmaakt onschuldige – en daarmee zijn achterban – als zondebok te laten fungeren.
Weet dat uw laakbare houding zich vroeg of laat tegen Uzelf zal keren! Dan zult U de man, van wie U zich nu zo arrogant en venijnig tracht te ontdoen, om vergeving smeken en hij zal helpen, waar hij kan, niet om uwent wille, maar omwille van het algemeen belang. Hij noch wij kunnen U echter garanderen dat het dan niet te laat zal zijn.

Op dit moment, nochtans, laat uw onverbeterlijke houding mij geen andere keuze dan U, met de woorden van Emile Zola, hierbij onherroepelijk te laten weten: “J’ ACCUSE!

Een verontruste Nederlandse realist.
Theresa Geissler
http://ejbron.wordpress.com/2014/10/11/j-accuse-open-brief-van-een-verontruste-realist-aan-het-hele-nederlandse-goedmenschendom/