UPDATE VAN DE INVOERING VAN HET WETSVOORSTEL WWB PER 1 JULI 2014: EINDE BASISRECHT OP VOEDING EN ONDERDAK

In opdracht van PvdA’er J. Klijnsma. staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid!

klijnsma1Ik heb hiertoe onderstaande petitie uitgeschreven om onze overheid aan te klagen voor schending van onze mensenrechten.

TEKEN DEZE PETITIE

Deze petitie is door ong. 85 mensen ondertekend (waarvoor mijn hartelijke dank), maar wij hebben er nog veel meer nodig! Dus degenen die de petitie nog niet hebben getekend, help ons om dit onrecht tegen te gaan!
Ik heb alvast een brief gestuurd naar het NJCM, Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, waarop ik inmiddels antwoord heb ontvangen.
Onderstaand de briefwisseling.

Mijn brief aan: Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)

M.H.
Ik weet niet of ik met mijn vraag bij u terecht kan. Het gaat hierbij om de schending van het Nederlandse Grondrecht en de schending van mensenrechten door onze overheid.
Kunnen wij als burger onze overheid hiervoor aanklagen?

Het gaat hierom: “het basisrecht op voeding en onderdak”
http://ejbron.wordpress.com/2014/05/21/nog-even-een-reminder-1-juli-2014-gaat-het-basisrecht-op-voeding-en-onderdak-op-het-schop/

Mijns inziens is dit een schending van de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden (2008) En met name van Artikel 19, 20 en 21: Bestaanszekerheid; welvaart; sociale zekerheid!
1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.
Alsmede ART. 22.2 Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
en: ART.22.1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid (o.a. onthouding van voedsel).
Bovendien schendt onze regering de European Commission for Democracy through Law i van de Raad van Europa, ook bekend als de Venice Commission:
5.4.14 Right to social security
5.4.15 Right to unemployment benefits
5.4.16 Right to a pension
5.4.18 Right to a sufficient standard of living

Kunnen wij als burger onze overheid hiervoor aanklagen en zo ja, wat is de procedure? Kan ik hiervoor ook een petitie gebruiken ter verkrijging van zoveel mogelijk handtekeningen?
Graag uw advies.
——————————————————————————-

Antwoord:

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)
Subject: RE: Schending mensenrechten?

Geachte mevrouw,
Bedankt voor uw bericht. Ik heb hierover een advocaat die betrokken is bij het NJCM naar zijn advies gevraagd, aangezien onze Vereniging hier niet mee bezig is. U treft zijn reactie hieronder aan. Ik denk dat het u verder zal kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,

———————————————————————————–
To: LAW – NJCM
Subject: RE: Schending mensenrechten?

 

Mevrouw heeft gelijk dat de invoering van de aanpassingen WWB bijzonder problematisch zijn, maar het is een uitbreiding van problemen die al in de wet stonden (zo heeft een van onze cliënten onder de oude wet al een maatregel van zes maanden uitsluiting kunnen krijgen). Ik zou de schendingen niet zozeer bij de Grondwet zoeken, maar bij het ESH*) en het (EVRM) **). De beste manier het aan te vechten is via de individuele burger die erdoor geraakt wordt denk ik.
Mijn kantoor is al jaren bezig dit aan te vechten. Ik heb hier zelf ook meerdere zaken over lopen. De Bijstandsbond weet hiervan en heeft een artikel hierover gepubliceerd. Ik raad mevrouw aan contact te zoeken met de SP en de Bijstandsbond als ze acties wil organiseren hieromheen.

Hartelijke groet,

 

Fischer Advocaten

*) Het Europees Sociaal Handvest (ESH) is een mensenrechtenverdrag waarin rechten en vrijheden vastliggen die moeten worden gerespecteerd door de staten die het ondertekend hebben en in 1961 opgesteld. Via een overkoepelend mechanisme wordt maximale naleving gegarandeerd. Niettemin zijn de meeste artikelen als aanbevelingen of streefdoel geformuleerd, niet als bindende voorschriften.

**) Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld. Het verdrag is opgesteld in 1950 in navolging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
=============================================================

Bijlage: https://eunmask.wordpress.com/2014/05/22/nog-even-een-reminder-1-juli-2014-gaat-het-basisrecht-op-voeding-en-onderdak-op-de-schop/