DE ARMOEDEVAL VAN HET NEDERLANDSE VOLK!

armoedeval1

Armoedeval is het verschijnsel dat mensen die (relatieve) armoede lijden nauwelijks mogelijkheden hebben hun maatschappelijke situatie te verbeteren.

De nieuwste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek toont aan dat het aantal armen in achttien jaar tijd niet zo hard is gestegen!
Het verminderen van de armoedeval door het gelijkmatig maken van de totale lastendruk in de ruime zin van het woord, en het voorkómen dat deze boven de 100% komt, is niet omstreden. Het verminderen van de armoedeval door het verlagen van uitkeringen, toeslagen/subsidies en kwijtscheldingen is daarentegen een politieke keuze die ongunstig is voor wie er niet in slaagt zijn maatschappelijke situatie te verbeteren.
Gezinnen met een laag inkomen kunnen hun financiële positie door arbeidsinspanning nauwelijks verbeteren, omdat extra (loon)inkomen grotendeels verdampt door heffingen, inkomensprijzen en het wegvallen van tegemoetkomingen voor huishoudens op of vlak boven het sociaal minimum.

Dus werkenden die op dit moment geen recht hebben op inkomensafhankelijke voorzieningen zullen dan eveneens in de armoedeval terechtkomen.

Ook de faillissementen bij de zelfstandige ondernemers blijven door de vermindering in koopkracht angstwekkend stijgen, met als gevolg een extra vermindering van banen!

De grote groep ouderen kwetsbaar door bezuinigingen in de zorg!
Het kabinet gaat de komende jaren veel snijden in de financiering en het aanbod van langdurige zorg voor ouderen.
Jaarlijks rekent het Nibud koopkrachtplaatjes van de 100 meest voorkomende huishoudtypen in Nederland door. In 2014 gaan WEER de huishoudens met de laagste inkomens erop achteruit!
Steeds meer mensen kampen met financiële problemen en het aantal mensen dat een beroep doet op de schuldhulpverlening stijgt.

-Geen AOW-verhoging met jaarlijks 0,6 procent extra.
-AOW’ers met € 880,00 per maand pensioen of meer gaan er 3,25 procent op achteruit.
-Het eigen risico stijgt dit jaar naar € 360 per persoon
-Per dag ziekenhuisopname betaalt de patiënt € 7,50
-De rollator verdwijnt uit de basis zorgverzekering
-Voor gehoorapparaten moet u 25 procent zelf gaan betalen, die vervolgens wel weer fiscaal aftrekbaar is.
-De eigen bijdrage voor de AWBZ en WMO zal over een groter deel van het vermogen worden berekend. Nu is dat 4 procent, dat wordt 12 procent.

Het kabinet is van plan de compensatie eigen risico chronisch zieken,  vanaf 2014 af te schaffen.

armoede1

Het Nibud geeft in het rapport een onafhankelijk advies over het afstemmen van het armoedebeleid per gemeente en brengt een eventuele armoedeval in kaart!
Een minima-effectrapportage van het Nibud kan inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn van bezuinigingen op het huishoudbudget van huishoudens met de laagste inkomens.
http://www.nibud.nl/kennis-diensten/minimabeleid/effect-minimabeleid.html

Eventuele oplossingen voor de armoedeval zijn:
– Een onvoorwaardelijk basisinkomen toekennen aan elk lid van de samenleving (boven het bestaansminimum)
– Verlagen van uitkeringen
– Afschaffen of verlagen van subsidies en toeslagen gekoppeld aan inkomenspolitieke maatregelen
– Het verhogen van het minimumloon
-Fiscale maatregelen

Hoewel mogelijkheden bestaan om de armoedeval te verkleinen, blijft volledige eliminatie ervan een illusie, tenminste  zolang de overheid haar armoedebeleid blijft voeren.

DE VERWACHTE BEZUINIGINGEN IN 2014 ZULLEN DE ARMOEDEVAL ALLEEN MAAR DOEN VERSTERKEN!