DE BODEMLOZE PUT VAN ONTWIKKELINGSHULP!

Citaat Hans Jansen:
“Elke impuls om in ‘arme landen’ iets te willen verbeteren valt weg omdat twee dingen de druk van de ketel halen: geld uit het westen en het uitzicht op verblijf als gesubsidieerd asielzoeker. Dat is extra immoreel omdat er maar één ding nodig zou zijn om de ‘arme landen’ rijk te maken: de onderdanen niet door hun eigen regering laten beroven, maar ieder in de gelegenheid stellen ongestoord te genieten van de opbrengst van zijn eigen arbeid.”

ontwikkeligshulp

De effectiviteit van ontwikkelingshulp.
Bijna iedereen weet het en waar de wereldmedia hierover al uitgebreid hebben bericht is, dat Ontwikkelingshulp je reinste geldverspilling! is
De honderden miljarden, die al decennia lang aan ontwikkelingshulp door Europa worden verpild (en waar wij gedwongen aan moeten bijdragen), hebben namelijk geen enkel effect gehad!
Jaarlijks geeft de EU en haar leden tientallen miljarden subsidie aan corrupte dicatators. Controle op een juiste besteding van de gelden is onmogelijk.
Het is onvoorstelbaar dat iedereen weet en accepteert dat de gelden voor een groot deel in de zakken van corrupte bestuurders terecht komen!

0.8% van het BNP geven / gaven wij in Nederland uit aan deze waanzin, hetgeen neerkomt op ongeveer 4.5 miljard Euro. Kijken wij even wat er de afgelopen 50 jaar uitgegeven is aan de zieligheidsindustrie, dan hebbben wij het over 110 miljard, geld onder dwang afgedwongen door de Nederlandse belastingbetaler. Ons motto blijft nog steeds, wilt u de medemens helpen, prima, maar doe dat door middel van vrijwillige donaties, maar als u zich realiseert dat de circa 90 (!!) vanuit ons land actieve NGO’s zeker te samen ruim 1 miljard rechtstreekse hulp ontvangenen er dan ook nog een kleine miljard aan indirecte hulp bijkomt, dan zult u moeten toegeven, dat ook U als bestuurder van een dergelijke organisatie deze comfortabale bron van inkomsten zult trachten te bewaren door een active Haagse maar zeker ook Brusselse lobby.

De grote valkuil!
Fraude en steekpenningen zijn in ontwikkelingslanden de grootste barrière voor een goede besteding van ontwikkelingsgelden en ontwikkelingshulp. Ontwikkelingsgeld wordt door regeringen aan de wereldbank ter beschikking gesteld om projecten uit te voeren in ontwikkelingslanden. Deze wereldbank is eigendom van, en wordt gerund door, ontwikkelingslanden zelf! Je hoeft niet eens slim te zijn om te concluderen, wat er met dit geld gebeurt! De personen die aangepakt moeten worden zitten vaak in de regering en de wereldbank krijgt ook nooit toestemming om maatregelen te nemen tegen corrupte government officials, omdat deze regeringen namelijk dezelfden zijn die de bank bezitten!
Geen hulp meer geven zou het einde van de wereldbank zijn, de landen die de hulp het hardste nodig hebben zijn immers vaak ook de landen die de meeste corruptie kennen.

Het arbeidsethos van ‘de’ Afrikaan
Aziatische landen zoals Korea, Vietnam, China, hebben altijd kunnen beschikken over een hardwerkende bevolking, ondernemers bij uitstek, terwijl als wij naar de Afrikaanse landen kijken, juist het tegenovergestelde het geval is.
Ook Afrikaanse naties waar de kolonialisatie werd beëindigd, gleden ondanks bodemschatten en grondstoffen snel af naar armoede of een situatie waarin slechts de machthebbers er beter op werden. Nigeria, Oeganda, Roewanda, Zimbabwe zijn daar goede voorbeelden van. Laten we nu gewoon eerlijk zijn, in weerwil van wat al die “gutmenschen” zeggen, weet iedereen met een gezond verstand, dat de Afrikanen het meest werkschuwe volk is dat liever het handje ophoudt! Het jaarlijks doneren van geld bevordert alleen hun gemakzucht en afhankelijkheid!

En niet alleen dit is het probleem, maar een behoorlijk groot deel van het ontwikkelingsgeld verdwijnt ook nog in de zakken van de organiserende bestuurders van ontwikkelingsinstanties! Ontwikkelingshulp betekent niet miljarden doneren aan Hulpverleners!

Hans Jansen: “Wie heeft dus baat bij ontwikkelingshulp? Het antwoord, lijkt het, kan iedereen zelf haast wel bedenken, en het is inderdaad beter dat de salarissen en honoraria van de weldoeners drukken op de wat meer idealistische posten van de rijksbegroting dan dat we wachtgeld, bijstand of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor deze groepen van goedbedoelende mensenvrienden moeten opbrengen. In de ontwikkelingssamenwerking zijn goedbetaalde betrekkingen te krijgen waar zelfs uitgeschakelde politici van gaan watertanden.”

Ontwikkeling-salaris

Nog kwalijker is dat een deel van de hulp terechtkomt bij oorlogvoerende partijen.

De effectiviteit van ontwikkelingshulp is dus zero! In het grootste deel van de ontwikkelingslanden heeft hulp alleen afhankelijkheid gecreëerd en geen ontwikkeling. En ondanks alles,  blijft onze regering miljarden van ons geld in deze bodemloze put storten, terwijl Nederland hard op weg is om zelf een derde wereldland te worden!

Het hoogste orgaan voor financiële controle van staatuitgaven heeft zich neergelegd bij het feit, dat geld bestemd voor ontwikkelingshulp gewoon in rook opgaat zonder het afleggen van enige verantwoordelijkheid tegenover het Nederlandse volk.

Conclusie
Na jaren van torenhoge investeringen in ontwikkelingslanden zijn er nauwelijks resultaten zichtbaar. De miljarden aan steun zijn op geen enkele manier te verantwoorden; niet op papier maar ook niet in morele zin. Daar waar men bij donatie aan een ‘hulporganisatie’ zelf de keus maakt voor dit goede doel en de kans neemt dat een groot gedeelte van de gift niet goed terecht komt, wordt men door de eigen regering gedwongen om geld af te staan aan dure projecten die te weinig opleveren. Dezelfde regering legt geen enkele verantwoordelijkheid af tegenover haar eigen bevolking over de miljarden die door hardwerkende Nederlanders moeten worden ingeleverd. Daar waar in de begroting elke stuiver moet worden omgedraaid, gaan miljarden Euro’s aan belastinggeld op in rook.
De vraag is nu of wij ontwikkelingshulp geheel moeten afschaffen. Hebben wij geen morele verplichting om hulp aan hulpbehoevenden te verlenen?

Het geven aan de armen moet een individuele keuze worden.
De Nederlandse regering laat, onder het mom van liefdadigheid, willens en wetens geld verdwijnen zonder daar verantwoording voor af te leggen.
Dat is het geld dat we moeten ophoesten met vliegtax, wegenbelasting, milieuheffing, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, parkeerbelasting enzovoorts, enzovoorts. Het is schandalig dat de regering op deze manier aan liefdadigheid doet , terwijl we in Nederland gebukt gaan onder lastenverzwaringen,bezuinigingen en loonmatiging. Laten we die 30 miljard Euro per jaar investeren in Nederland, zodat we weten dat het goed terechtkomt.
En iedereen die toch vertrouwen heeft in het huidige systeem van ontwikkelingshulp is dan vrij om zelf een bedrag over te maken aan het goede doel.

gerelateerde artikelen en bronnen:

http://eunmask.wordpress.com/2012/04/07/ontwikkelingshulp-de-grootste-volksverlakkerij-ooit/

http://waarheidzoeker.nl/2013/06/18/corruptie-bij-ontwikkelingshulp-egypte-is-topje-van-ijsberg/

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/90045-ontwikkelingshulp-problemen-met-fraude-en-corruptie.html

http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/02/ontwikkelingshulp-ongekende-geldverspilling/

http://www.geennieuws.com/2012/03/ontwikkelingshulp-geldverspilling/

http://plazilla.com/ontwikkelingshulp-geldverspilling