RELIGIE ALS DODELIJK VIRUS!

Ik zal met dit blog wel op vele (gelovige) tenen trappen, maar als 100% realiste kan ik niet doen of mijn neus bloedt!

RELIGIE IS OPIUM VAN EN VOOR HET VOLK!
Ruim 80% van de wereldbevolking is religieus!
Dus ruim 80% van deze wereld leeft in een zelfgecreëerde  waanwereld!

Hier een samenvatting van de Onvermijdelijke Waarheid!

R. Te Velde – Doen wat God wil : zegen of ramp ?
‘God gehoorzamen is het goede doen’ is een stelling die betrekking heeft op de plaats en betekenis van de moraal binnen een specifiek gelovige levensvisie. Voor de gelovige wordt de morele opgave om het goede te doen, verstaan als het gehoor geven aan Gods heilswil met de mens en de wereld. Niemand vraagt zich af waarom dit zo tegenstrijdig is! Het problematisch karakter van de gelijkstelling tussen ‘God gehoorzamen’ en ‘het goede doen’ blijkt uit het bekende bijbelverhaal waarin God Abraham opdraagt zijn zoon Isaak te offeren. Wat God wil valt blijkbaar, althans in de bijbelse geschriften, niet altijd en vanzelfsprekend samen met wat vanuit menselijk moreel perspectief als goed en juist wordt beoordeeld. Hoe moet in een gelovig geïnspireerde visie op moraal en ethiek omgegaan worden met deze grensoverschrijdende en potentieel gewelddadige dimensie van religie?

De Bijbel bestaat uit een reeks aparte boeken en geschriften van verschillende lengte en stijl in verhalende vorm, in proza en poëzie. Ze zijn over een periode van ongeveer duizend jaar geschreven door een veertigtal verschillende auteurs.
Voor veel christenen geldt de Bijbel als het woord van God. Daarmee bedoelt men meestal niet dat God zelf de teksten geschreven zou hebben of letterlijk zou hebben gedicteerd. Er wordt mee bedoeld dat God zelf spreekt door de woorden van de auteurs van de bijbelse geschriften. Wat zij schrijven is datgene wat God aan de mensen vertellen wil.

Volgens moslims werd de korantekst in de periode 610-632 in delen door de engel Djibriel (Gabriël) aan de profeet Mohammed (ca. 571-632) geopenbaard. De volgelingen van de profeet leerden de tekst uit het hoofd en schreven het fragmentarisch op stukken perkament, hout en bot. Er wordt aangenomen dat Mohammed zelf lezen noch schrijven kon.De Koran & de Islam zijn later ontstaan dan de Bijbel & het Christendom. De Bijbel kan dus niet verwijzen naar de Koran en/of Moslims.

Beide zogenaamde heillige boeken worden door hun “aanhangers” als de Ware gezien en daarmee worden alle andere “heilige” boeken verworpen!
De schrijvers van deze boeken beweren namelijk dat zij dit rechtstreeks in opdracht deden van hun “Goden”!

DEZE FABELS ZIJN ECHTER NOOIT BEWEZEN. Vergeet niet dat Schizofrenie (o.a. het horen van stemmen en bevelen) vroeger nog niet bekend was!

no god

Karl Marx:
Religie is het OPIUM van het volk, iets dat door het volk zelf is gecreëerd. Marx vond dat de mens religie zelf in het leven heeft geroepen als middel om zichzelf in een roes te helpen nu het aardse leven zo ondraaglijk was geworden. Religie helpt de arbeidersklasse dom te houden en verdedigt de uitbuiting. Religie komt voort uit de economische onderbouw van het leven, is een weerspiegeling van een bepaalde sociaal-economische ordening van de maatschappij – gecreëerd door de lagere klassen om hun zorgen te kunnen vergeten, en in stand gehouden door de hogere om de lagere klassen uit te kunnen buiten. Als de proletariërs de macht grijpen, zal de religie vanzelf een zachte dood sterven, omdat na het stoppen van de uitbuiting religie overbodig zal zijn. Naar de mening van Marx, vraagt communisme om atheïsme en vangt communisme aan waar atheïsme begint.

Lenin:
De godsdienst is een van de vormen van het geestelijk juk, dat overal en allerwegen op de volksmassa’s drukt, die door eeuwige arbeid voor anderen, door nood en vereenzaming terneergedrukt worden. De machteloosheid van de uitgebuite klasse in de strijd tegen de uitbuiters brengt even onvermijdelijk het geloof in een beter leven in het hiernamaals voort als de machteloosheid van de wilde in zijn strijd tegen de natuur het geloof in goden, duivels, wonderen e.d. voortbrengt. Hem, die zijn leven lang werkt en nood lijdt, leert de godsdienst deemoedigheid en lankmoedigheid hier op aarde en troost hem met de hoop op een hemelse beloning. Degenen echter, die van vreemde arbeid leven, leert de godsdienst weldadigheid hier op aarde, waarmee hij hun een nogal erg goedkope rechtvaardiging van heel hun uitbuiterbestaan biedt en tegen redelijke prijzen toegangskaarten verkoopt voor de hemelse zaligheid. Godsdienst is opium voor het volk. Godsdienst is een soort geestelijke foezel, waarin de slaven van het kapitaal hun menselijk aangezicht en hun aanspraken op een ook maar enigszins menswaardig bestaan verzuipen.

De AIVD houdt informatie achter over islamitische radicalisering

Plotseling spreken terrorismedeskundigen van een onbeheersbare radicaliseringsgolf. Hopelijk krijgen ze straks geen spijt van hun eigen constatering, omdat ze een discussie over de islam vrezen. Naar aanleiding van de Nederlandse jihadisten in Syrië waarschuwt ook de AIVD voor een toegenomen terreurdreiging.
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau opgeschaald naar ‘substantieel’. Dat wil zeggen dat ons land doelwit kan zijn van een terroristische aanslag. Maar de berichtgeving van de NCTV is niet te rijmen met eerdere NCTV-rapporten over de terreurdreiging. Het viel allemaal mee, was te lezen in die rapporten aan de Tweede Kamer. De Kamer, de regering, en de media zwijgen over het feit dat de Nederlandse samenleving te laat wordt geïnformeerd over de groeiende islamitische radicalisering. Het geloof in de goedheid van de mens is een farce! Aan de ene kant moeten wij onze naasten liefhebben en aan de andere kant is het tegenstrijdige “oog om oog” van kracht! (Ik ben in sommige extreme gevallen zeker voor deze laatste stelling!)

DE ONGELOOFLIJKE DOMHEID VAN ONZE POLITICI!

multiverrijking

Job Cohen verbond het multiculturalisme met religie. Hij was van mening dat de integratie via religie moest verlopen. Een wijkambtenaar in dienst van de gemeente Amsterdam mocht van Cohen weigeren zijn cliënten de hand te schudden.

Alles moest worden aangepast aan de eisen van fundamentalistische moslims. Zo zouden de moslims makkelijker kunnen integreren. Cohen ging ver in zijn opvattingen.
Wist u echt niet dat de salafistische islam in Nederland groeit? Hebt u nooit met de AIVD gesproken? Hebt u de inlichtingendiensten niet gevraagd naar de consequenties van de groei van het salafisme in Nederland? Dan zeg ik u: welkom in Holland! Cohen vond dat de discriminatie van vrouwen de prijs is die we moeten opbrengen voor de godsdienstvrijheid.
Het probleem van de politieke islam werd als een schermutseling in het Midden-Oosten aangeduid.
Daar, en niet hier, wonen de radicale moslims, beweerden de islamofielen.

De chronische woede bij de radicale moslims kan niet zomaar worden verholpen, omdat er geen medicijnen voor zijn. Een discussie over de inhoud van een zogenaamd anti-islamitisch product is onmogelijk zolang de woedende massa geen kennis neemt van de oorzaak van hun eigen woede.
Wat willen de geweldenaars? Allereerst willen ze critici van de islam vrees aanjagen.
Daarnaast willen de militante groepen de diplomatieke betrekkingen met de westerse landen onder druk zetten.
Op internationale fora voeren islamitische landen in toenemende mate druk uit om onder het mom van islamofobie kritiek op de islam strafbaar te stellen.
Dat is een zeer gevaarlijke beweging: eerst plegen radicale moslims geweld en vervolgens vragen islamistische regeerders aan de wereld om de vrijheid van meningsuiting te verbieden – of zodanig te beperken, dat de kritiek op de islamitische traditie en de islamitische leer onmogelijk wordt.

Ook willen ze het Westen onder druk zetten om de kritiek op de islam strafbaar te stellen.
Op internationale fora voeren islamitische landen in toenemende mate druk uit om onder het mom van islamofobie kritiek op de islam strafbaar te stellen.
Dat is een zeer gevaarlijke beweging: eerst plegen radicale moslims geweld en vervolgens vragen islamistische regeerders aan de wereld om de vrijheid van meningsuiting te verbieden – of zodanig te beperken, dat de kritiek op de islamitische traditie en de islamitische leer onmogelijk wordt.
En dit is exact waar de wereld nu voor zwicht! Zij geven een levensgevaarlijk virus de gelegenheid om zich wereldwijd te verspreiden!
Want wie vandaag voor het islamitische tuig buigt, bevordert alleen maar het islamitische terrorisme.

DEZE LAATSTE VARIANT VAN DIT VIRUS IS DUS DODELIJK! EN HIERVOOR MOET ZO SNEL MOGELIJK EEN TEGENGIF WORDEN GEVONDEN !

Bronnen:

http://www.flabber.nl/linkdump/video/religie-is-een-virus-10220?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1688265/2006/12/16/Religie-als-dodelijk-virus.dhtml

http://www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2012/9/Niet-buigen-voor-het-islamitische-tuig-ELSEVIER349850W/

http://www.siotw.org/modules/news_english/item.php?itemid=777