DE NIEUWE POLITIEK: WAAROM POLITIEKE PARTIJEN MOETEN WORDEN OPGEHEVEN!

Bijna iedereen is het ermee eens: De huidige regeringen zijn incapabel! En eerlijk gezegd, nieuwe verkiezingen tussen de bestaande politieke partijen zullen hier geen enkele verandering in brengen! De grootste onafwendbare dreiging is en blijft de EU, die als het zwaard van Damocles boven Europa hangt!

De doelstelling van de EU is de oprichting van een totalitaire Europese Staat! Een totalitaire Staat, waarin de overheid alle individuele vrijheden opoffert voor het collectieve belang! En dit kan alleen worden gerealiseerd door de invoering van een oligarchie!
Oligarchie is: heerschappij door een kliek machtige mannen. Dit was een algemeen systeem in het oude Griekenland en er zijn al vele verschillende versies van verschenen. Ook wij leven hier in een oligarchie waarin de eigenaren van de grootste corporaties (en banken) de wetten influisteren en door alle privatiseringen van de afgelopen 20 jaar vrijwel praktisch alle aspecten van onze moderne samenleving in handen hebben of kunnen beïnvloeden.

Hier een strategie van een perfecte regering en hoe deze zou moeten functioneren!

Een van de grootste bijdragen aan de politieke filosofie is afkomstig van Jean-Jacques Rousseau die de “Algemene Wil” contrasteerde met de “specifieke wil“. De eerste bevordert de belangen van de hele gemeenschap, terwijl de andere alleen een specifieke groep in staat stelt erop vooruit te gaan, ten koste van alle anderen.
Regering en volk zouden met elkaar vervlochten moeten zijn: er zou geen mogelijkheid moeten bestaan dat de regering niet de belangen van het volk vertegenwoordigt!

Elke regering die volgens de mensen niet de Algemene Wil van het volk vertegenwoordigt is een tirannie, een afspiegeling van de specifieke wil van de heersende elite.
Conventionele politici zijn per definitie vijanden van de Algemene Wil aangezien ze enkel geven om sectionele belangen en het tevreden stellen van hun achterban en sponsors. Daarom kunnen conventionele politici geen rol spelen in de Nieuwe Politiek. Politieke partijen moeten worden opgeheven!
Terwijl de politiek van de ene crisis en ramp naar de andere slingert, heeft wetenschap de ene zege na de andere behaald.

Wetenschap, niet politiek, heeft ons de ontwikkelde wereld gegeven waar we nu in leven. Alleen de grootste dwazen zouden beweren dat de politieke methodes de mensheid goed hebben gedaan.

Het meesterwerk van de in Zwitserland geboren Rousseau was “Het Maatschappelijk Verdrag” uit 1762
Het Maatschappelijk Verdrag is tot op de dag van vandaag grotendeels steekhoudend gebleven. Een Meritocratische Republiek van Wetten, gebaseerd op een maatschappelijk verdrag dat de belangen van allen behartigt. Dit is de Nieuwe Wereldorde. Het doet niemand kwaad, en schaadt alleen degenen die niet geïnteresseerd zijn in het algemeen welzijn. Een ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel. De ketting van onze huidige samenleving zou niet zwakker kunnen zijn, gezien de enorme hoeveelheid mensen die door de Oude Wereldorde aan hun lot overgelaten worden. De samenleving kan niet gezond en sterk worden voordat er net zoveel moeite wordt gedaan om de zwakste schakels te versterken als er nu energie wordt gestoken in het oppoetsen van de sterkste schakels.

einstein1

Goede wetenschappers zijn geen politici en toch zouden zij de beste regeringsleiders zijn!
Er bestaan geen politieke partijen in de wetenschap. Geschillen worden opgelost door middel van experimenten, onderzoeksresultaten, wiskunde en logica, niet via voordrachten, retoriek, verhalen en ideologie. Wetenschappers kunnen niet andere wetenschappers wegstemmen en dogmatisch hun eigen conclusies aan anderen opdringen, zonder dit met bewijs te staven. Geen wetenschapper hoeft baby’s te kussen en de “gewone burger” een hand te geven om verkozen te worden. Ze hoeven geen partijprogramma te verdedigen.
In de Nieuwe Politiek leggen slimme mensen hypotheses voor. Deze worden dan getest, en uit deze experimenten wordt bewijs verzameld. Het bewijs beslist welke van deze rivaliserende hypotheses correct is, niet een partijdig debat vol overdreven, pretentieuze uitspraken en fanatieke ideologie. Bewijs, niet retoriek, is de enige betrouwbare manier om een keuze te maken uit rivaliserende ideeën en beleidsplannen.

Elke burger zal de mogelijkheid hebben om hypotheses voor te leggen, die met de grootste ernst behandeld zullen worden. Slimme burgers zullen directe bijdragen leveren aan de nieuwe dialectische politiek, en geen passieve ontvangers zijn van wetten die er door middel van verhitte debatten doorgedrukt zijn.

We hebben geen partijleiders nodig of verhitte debatten. Het enige dat we nodig hebben zijn hypotheses, experimenten en bewijs.
Bewijs vervangt retoriek. Wetenschap vervangt politiek. Alle debatten worden met behulp van bewijsmateriaal tot een conclusie gebracht. Alle geschillen veranderen in rivaliserende wetenschappelijke hypotheses en worden aan experimenten onderworpen. Is dat niet de enige zinnige en rationele manier om conflicten te beslechten?

Alle retoriek en ideologie wordt eruit getrapt en vervangen door nuchtere, bedachtzame wetenschap. Partijleiders zijn nergens voor nodig! We hebben geen behoefte aan pressiegroepen, lobbyisten of hysterische berichtgeving in de media.

Dit nieuwe systeem verwijdert alle machtsinstrumenten van de Oude Wereldorde, van de religieuze en politieke fanatiekelingen. Hun irrationele geloofsovertuigingen en propaganda kunnen nu meedogenloos in twijfel getrokken en uitgetest worden.

De hele wereld zal een transparante, systematische methode hebben om voor alle problemen een oplossing te vinden. Alle hypotheses zullen via het Internet beschikbaar zijn, evenals alle experimentele procedures om ze uit te testen, en alle onderzoeksuitslagen. De wereld zal één groot laboratorium worden dat gewijd is aan het perfectioneren van de mensheid en de samenleving.

http://www.rondetafelbeleid.nl/algemenewilversusdespecifiekewil

http://www.rondetafelbeleid.nl/dialectischeregering