HET HEK IS VAN DE DAM! HET VOLK OP WEG NAAR EEN BINDEND REFERENDUM!

De aankondiging van David Cameron om een referendum over het verblijf in de EU te houden, is in Brussel op onbegrip gestuit, maar Engeland heeft hiermee aangegeven geen enkel vertrouwen meer te hebben in de EU!

Ook Oostenrijk wil nu EU-referendum!
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/01/25/domino-effekt-nun-will-auch-oesterreich-eu-referendum/

NO

Nu is ook Daniël van der Stoep, Europarlementariër, ex-fractielid van de PVV en voorzitter van een nieuwe partij, een burgerinitiatief gestart om een bindend referendum over uittreding uit de Europese Unie te bewerkstelligen.
Gezien het twijfelachtige verleden van v.d. Stoep, hebben velen (die zeggen dat hij dit t.b.v. zijn eigen politieke agenda doet), geweigerd dit burgerinitiatief te ondertekenen.
http://www.artikel50.nl/nieuws/burgerinitiatief-referendum-uittreding-europese-unie/

Iedereen weet dat de EU de grootste dictatoriale kolos van Europa is en dat de Europese Grondwet ondemocratisch tot stand is gekomen en tegen alle mensenrechten indruist!
De Europese Unie heeft al vanaf het begin grote invloed op het beleid in Nederland. Een groot deel van het beleid is afhankelijk van Europese besluitvorming. Nu al is het zo dat in Europa besluiten kunnen worden genomen, waar Nederland eigenlijk tegen is. Daarom is het des te belangrijker dat de besluitvorming democratisch is. hetgeen deze Grondwet niet is!

Quote: “Daar waar de nazi’s openlijk zeiden een groot Duitsland te willen en een staat met alle arische volkeren in Europa, daar willen de grootkapitalisten; de bezitters van multinationals en veel aandelen, Europa tot 1 staat maken, puur om hun producten makkelijker te kunnen afzetten. Het is een unie om puur economische redenen. Ware het niet dat naar nu blijkt; deze ‘zegeningen’ steeds meer eenzijdig terecht komen bij een steeds kleiner wordende elite. Maar dat de agenda van degenen die nu de macht in Europa aan het grijpen zijn, op dit moment verborgen blijft,  is het grote probleem.”

Nederland heeft haar soevereiniteit aan de EU verkwanseld! Zoals ik al schreef in mijn blogs: DE EU IS STAATSVIJAND NO. 1!

Daarom is een Bindend Referendum noodzakelijk om hiermee uit de EU (onze staatsvijend No. 1) te kunnen treden!
En of dit gebeurt via een politicus die dit doet t.b.v. zijn eigen agenda of niet, is volkomen onbelangrijk! Zolang wij als volk maar weer de macht in handen krijgen om zelf te kunnen  beslissen en dat wij niet langer met onze hoofden in de strop moeten afwachten tot de beul zijn werk doet!

Vandaag kwam er alweer een bericht in de media: “Er komt een nieuw burgerinitiatief!” Het 2e initiatief dus met onderstaande tekst:

“Onherroepelijk worden we in een federale unie gedwongen, maar dit federale pad is zeer gevaarlijk, schrijven Thierry Baudet c.s vandaag in NRC Handelsblad. Daarom richten ze een burgerforum op, met als doel het verzamelen van handtekeningen om een referendum af te dwingen over de toekomst van Nederland in de Europese Unie.
De open grenzen dwingen tot collectief politie- en justitiebeleid, tot Europees immigratie- en asielbeleid; en zij maken het onmogelijk om als land zelf nog te sturen in de intra-Europese migratie. Het Europees Parlement deed ondertussen een dringende oproep aan de lidstaten om in Europees verband op te treden in Mali. Zo komen ook Buitenlandse Zaken en Defensie geleidelijk onder bereik van de EU.
Gevolg hiervan is dat Europese integratie altijd een elitair, technocratisch project zal zijn dat op weinig enthousiasme onder de bevolking kan rekenen.

Daarom richten wij een burgerforum op, met als doel het verzamelen van handtekeningen om een referendum af te dwingen over de toekomst van Nederland in de Europese Unie. We roepen allen die dit lezen op ons initiatief te ondersteunen”.

Ondertekend door: Thierry Baudet, Universiteit van Tilburg. Paul Cliteur, hoogleraar encyclopedie van het recht aan de Universiteit Leiden. René Cuperus, medewerker van de Wiardi Beckman Stichting. Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Arjo Klamer, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Piet Moerman, emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ad Verbrugge, filosoof aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Twan Tak, emeritus hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Maastricht. Tom Zwart, hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit Utrecht.

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/26/ook-wij-eisen-een-referendum/

Enkele van de belangrijkste argumenten voor het referendum zijn:

-Democratie betekent “volksheerschappij”. In een democratie heeft iedereen een gelijke stem. Dat is in een zuiver vertegenwoordigend bestel niet het geval. Een handjevol partijpolitici beslist over de hoofden van de burgers. Zo kunnen wetten en besluiten tot stand komen die door de meerderheid van de burgers niet gewenst worden.

-Het referendum zorgt voor draagvlak. Wetten en besluiten worden meer aangepast aan de wensen en noden van de burgermaatschappij. Als eenmaal besluiten zijn genomen, kunnen ze vlot uitgevoerd worden.

-Het referendum zorgt voor meer publiek debat. Omdat burgers weten dat uitkomsten van referenda ook echt uitgevoerd worden, is het voor hen zinvol om deel te nemen aan het debat. Waarom zou je meepraten over iets waar je geen zeggenschap over hebt? Dit geeft ook mogelijkheden aan politici om hun standpunten veel breder voor het voetlicht te brengen.

-Het referendum werkt ‘integrerend’ in de samenleving, doordat het allerlei minderheden en gemarginaliseerde groepen betrekt bij het beleid. Zij hebben immers een slechtere lobby in Den Haag. In een referendumdemocratie kunnen politici het zich niet permitteren om grotere groepen burgers links te laten liggen, want dan kunnen die referenda lanceren en misschien de meerderheid overtuigen. Zo kunnen minderheden meerderheden worden.

-Referenda hebben positieve effecten op het beleid. Er is veel onderzoek verricht naar de effecten van directe democratie in Zwitserland en Amerikaanse deelstaten, waar al meer dan 100 jaar uitgebreide referendumstelsels bestaan. Hieruit blijkt dat dat referenda leiden naar een hogere economische groei, een lagere belastingontduiking en lagere staatschulden.

-Last but not least, volgens peilingen wil zo’n 80% van de bevolking de invoering van het referendum. In een democratie zou dat reeds voldoende argument zijn om het te realiseren.

referendum

De 2e Kamer is verplicht om de uitslag van het burgerinitiatief goed te keuren
Maar… Zoals bij de Europese Grondwet,  zal de regering proberen zich via een “Hervormingsverdrag” onder een referendum uit te wurmen door verschillende symbolen die met een grondwet geassocieerd worden, uit de weggestemde tekst te halen. De tekst wordt dermate aangepast dat een uitslag via dit Hervormingsverdrag op 2 manieren kan worden geïnterpreteerd, en men op basis hiervan toch onder een uitslag van een bindend Referendum uit kan komen! Dus men moet heel goed op de hoogte zijn van de Grondwetten en niet alvast de huid verkopen voordat de beer geschoten is!!! (In feite zou men dus een Hervormingsverdrag ook via een bindend referendum moeten verbieden!)

http://www.referendumplatform.nl/

DUS BURGERS VAN NEDERLAND: NEEM DE MACHT WEER IN EIGEN HAND EN STEM VOOR EEN EU-VRIJ NEDERLAND!